Inkomsten en uitgaven

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend welke inkomsten en uitgaven zij verwacht in 2018.  Zo zal de overheid volgend jaar minder uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit betekent dat er een begrotingsoverschot is. Het Belastingplan 2018 beschrijft de plannen van het kabinet om het belastingstelsel eenvoudiger maken.

Overzicht inkomsten en uitgaven

Het overzicht inkomsten en uitgaven Rijksoverheid 2018 laat zien welke inkomsten het kabinet volgend jaar verwacht. En waaraan geld wordt uitgegeven. De indirecte en directe belastingen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen in 2018. De grootste uitgaven zijn voor

Deze infographic toont de inkomsten en uitgaven van het Rijk in 2018.

Visuals inkomsten en uitgaven

Op Rijksfinancien.nl vindt u meer visuals van hoe de inkomsten en uitgaven van het Rijk zijn opgebouwd. U kunt er een vergelijking maken met andere jaren en de uitgaven vergelijken met de oorspronkelijke begroting. Ook kunt u zien waar meer of minder geld naartoe gaat en welke subsidies verstrekt zijn.

Miljoenennota en Rijksbegroting

De minister van Financiën biedt de Miljoenennota en de Rijksbegroting op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan.

De Rijksbegroting 2018 bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten. De Miljoenennota 2018 geeft een toelichting op de Rijksbegroting. Er staat in wat de plannen en keuzes van het kabinet kosten.

Voormalig minister Dijsselbloem bij aanbieden van de Miljoenennota en Rijksbegroting:

"Als je bezig bent met de inkomsten en uitgaven van het land, moet je oog hebben voor de kinderen van nu en hoe hun latere leven eruit ziet."

Kernpunten begroting 2018

De koopkracht van kwetsbare groepen wordt in 2018 verbeterd. Dit geldt vooral voor mensen die gepensioneerd zijn of een uitkering ontvangen. Het kabinet investeert ook extra in de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader moet de zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren. 

Verder maakt het kabinet geld vrij voor veiligheid in Nederland. Ook de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgen er geld bij. Een greep uit de maatregelen van het kabinet.

Deze infographic toont de kernpunten uit de begroting voor 2018 en de koopkrachtontwikkeling voor verschillende groepen.

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksbegroting.nl

Controle Rijksbegroting

De Raad van State controleert of de Rijksbegroting in lijn is met de Europese regels. Ook adviseren ze de regering over de begroting.

Erwin van Dam, econoom Raad van State: 

"In onze adviezen wegen we zo veel mogelijk verschillende argumenten. Als we iets zien waar we onze vraagtekens bij zetten, kunnen we dat niet verbieden of de regering verplichten het anders te doen. Wel belichten we de andere kant van de discussie en laten we een alternatieve keuze zien."

Belastingplan 2018

In het Belastingplan 2018 staan voorstellen voor het wijzigen van de belastingregels die in 2018 moeten ingaan. Het Belastingplan wordt jaarlijks met Prinsjesdag aangeboden aan het parlement.

Bij het Belastingplan biedt het kabinet ook een aantal wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aan. Dat zijn voorstellen om de maatregelen uit het Belastingplan uit te voeren. Wetsvoorstellen en Belastingplan vormen samen het pakket Belastingplan 2018.

Gebouw van het ministerie van Financiën

Na Prinsjesdag: behandeling van de begrotingen in het parlement

Na Prinsjesdag behandelen de Eerste en Tweede Kamer de begrotingen. Elke begroting is een apart wetsvoorstel. De Tweede Kamer kan wijzigingen aanbrengen in begrotingsvoorstellen, de Eerste Kamer niet.

Voor het einde van het jaar stemmen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over de voorstellen en de wijzigingen daarop. Zodra de Tweede Kamer en de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen hebben goedgekeurd, is de Rijksbegroting vastgesteld. De regering kan dan de plannen vanaf 1 januari uitvoeren. 

Dit jaar gaan de Algemene Politieke Beschouwingen niet door, omdat er nog geen nieuw kabinet is om mee te debatteren. Zodra dat kabinet er wel is, wordt er een debat over de regeringsverklaring gehouden.

Controle begroting en verantwoording

Na afloop van het begrotingsjaar moet het kabinet de uitgaven verantwoorden. Alle ministeries maken een jaarverslag die het ministerie van Financiën bundelt in het rijksjaarverslag. Er is ook een toelichting op het rijksjaarverslag: het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). De minister van Financiën biedt de jaarverslagen aan de Tweede Kamer aan op Verantwoordingsdag. Dit is op de 3e woensdag in mei. 

Verantwoordelijk