Plannen voor klimaat en milieu

Maatregelen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking

In 2023 staat het klimaat centraal, en werkt het kabinet verder aan plannen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking. Hiervoor is € 182 miljoen beschikbaar. Dit geld gaat naar landelijke, en gebiedsgerichte maatregelen per sector. Die moeten onder andere:

  • stikstofuitstoot verminderen;
  • waterkwaliteit verbeteren;
  • natuur versterken.

Bijvoorbeeld door een omslag naar kringlooplandbouw voor agrarische ondernemers.

Agrarische ondernemers die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) aanpak kunnen gebruik maken van het zogenoemde omschakelprogramma.

Rijk: € 24,3 miljard voor gebiedsplannen natuurherstel

Uiterlijk in juli 2023 moeten provincies plannen voor natuurherstel per gebied klaar hebben. Voor de uitvoering van goedgekeurde plannen heeft het kabinet € 24,3 miljard uit een transitiefonds vrijgemaakt. Het geld wordt tot en met 2035 ingezet voor de aanpak van stikstof, water en klimaat in het landelijke gebied.

Versnelling realisatie Natuurnetwerk Nederland

In 2023 werkt de Rijksoverheid met veel andere partijen, zoals provincies, samen aan het beschermen en versterken van de natuur. Hiervoor is € 300 miljoen vrijgemaakt. Met dit geld wil het kabinet de realisatie van Natuurnetwerk Nederland versnellen. Bijvoorbeeld door de realisatie van het Programma Natuur voor herstel en versterking van kwetsbare natuurgebieden. En de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Hiermee werkt het kabinet aan het halen van de doelen van het Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Bijvoorbeeld door leefgebieden van vogels te beschermen. 

Legalisatie PAS-melders; sneller een nieuwe vergunning

Het kabinet maakt in 2023 € 250 miljoen vrij om zogenoemde PAS-melders versneld van een vergunning te voorzien. Het gaat hierbij om bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan met een melding (PAS-melding) van activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. Maar door de stikstofuitspraak van de Raad van State een natuurvergunning nodig hebben. 

Nieuwe rol nationale parken

Nationale parken spelen een belangrijke rol in oplossingen per gebied om natuur te beschermen en waterkwaliteit te verbeteren. Nationale parken zorgen ervoor dat de karakteristieke natuur, landschappen en biodiversiteit behouden blijven, en dat bezoekers van de natuur kunnen blijven genieten.

Daarom werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de provincies, parken en partners aan een nieuw beleidsprogramma en is voor 2023 € 3,2 miljoen beschikbaar voor onder andere educatie, kwaliteitsverbetering van parken, ondersteuning, monitoring, evaluatie, onderzoek en toetsing.

Verduurzaming landbouw, tuinbouw en visserij

De landbouw staat voor een grote transitie naar een duurzame toekomst. Het kabinet wil dat boeren helderheid krijgen over hoe zij mee kunnen in de overgang naar duurzame landbouw. En op welke manier zij daar ook een goede boterham mee kunnen verdienen. In 2023 wordt in totaal € 340 miljoen gereserveerd voor:

  • ondersteuning gericht op de verdere verduurzaming van de veehouderij;
  •  verminderen van stikstofdepositie door middel van diverse vrijwillige beëindigingsregelingen.

Voor technische innovatie zoals stal- en managementmaatregelen is in 2023 € 7,3 miljoen gereserveerd. Dit moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van ammoniak, methaan, geur en fijnstof. Wat de biodiversiteit ten goede komt. Daarbij is er ook aandacht voor verbetering van dierenwelzijn en brandveiligheid.

Om de visserij toekomstbestendig te maken is in 2023 € 162 miljoen (als onderdeel van een totaalbudget voor de komende jaren van € 444 miljoen) beschikbaar om te komen tot een kleinere, meer diverse en duurzamere vloot. Voor de glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen is in 2023 € 77 miljoen aan budget beschikbaar. Een groot deel daarvan is bestemd voor subsidies op het terrein van energiebesparing en duurzame energie in de glastuinbouw.

Beter toezicht op milieu

In Nederland worden bedrijven gecontroleerd op het naleven van milieuregels. Bijvoorbeeld op het lozen van stoffen in het water en in de lucht. De meeste provincies en gemeenten zetten hier omgevingsdiensten voor in. Dit milieutoezicht kan en moet beter. Daarom trekt het kabinet jaarlijks € 18 miljoen uit om vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieu te verbeteren. Met dit geld wil het kabinet ervoor zorgen dat we milieuschade voorkomen in plaats van achteraf herstellen. Dat is belangrijk voor een schoner, gezonder en veiliger leefmilieu.