Geïntegreerde contractvormen

In geïntegreerde contracten zijn verschillende levensfasen van een project ondergebracht. Zo kan binnen 1 contract het hele traject worden aanbesteed. Van het ontwerp tot en met het beheer van een gebouw of een weg.

Geïntegreerde contracten bij PPS

Het Rijk werkt bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) met geïntegreerde contracten. Hierbij is Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) de meest geïntegreerde vorm. Bij infrastructuurprojecten wordt DBFM toegepast. Bij rijkshuisvestingsprojecten is er meestal sprake van DBFMO.

Voorbeelden van andere geïntegreerde contracten waar de overheid mee werkt, zijn:

 • Design Build (DB) en Design Construct (DC)
  Ontwerp (Design) en bouw (Build / Construct) worden uitbesteed aan 1 hoofdcontractant.

 • Design Construct (DC)
  Ontwerp (Design), bouw (Build) en beheer (Maintain) worden uitbesteed aan 1 hoofdcontractant of aan een consortium.
 • EC Engineering Construct (EC)
  Engineering (Engineering) en bouw (Construct) worden uitbesteed aan 1 hoofdcontractant. 
 • Integraal Beheercontract (IBC)
  Een overeenkomst met 1 hoofdcontractant (de maincontractor) die 1 of meer gebouwen beheert en onderhoudt.

Verschil geïntegreerde contracten met traditionele contracten

Geïntegreerde contracten verschillen van traditionele contracten op een aantal punten:

 • Bij geïntegreerde contracten worden verschillende fasen van een project aan 1 opdrachtnemer aanbesteed.
 • In veel gevallen zorgt de opdrachtnemer zelf voor de financiering.
 • Door integratie van verschillende fasen in 1 contract ontstaat ruimte voor slimmere en betere oplossingen door deze fasen beter op elkaar af te stemmen. Bij traditionele aanbestedingen wordt iedere fase met een apart contract aanbesteed.
 • In een geïntegreerd contract zijn de vooraf aan het consortium te betalen bedragen vastgelegd. Dit zijn beschikbaarheidsvergoedingen. De opdrachtgever (het Rijk) verplicht zich deze bedragen te betalen als het consortium de afgesproken prestaties levert. Voldoet het consortium niet aan de prestatie-eisen, dan kan het Rijk een korting opleggen.

Advies en meer informatie

Voor advies over geïntegreerde contractvormen zoals DBFM en DBFMO bij projecten binnen de Rijksoverheid kunt u mailen naar de afdeling Publiek Private Investeringen van het ministerie van Financiën: info@ppsbijhetrijk.nl.

Meer informatie over geïntegreerde contractvormen vindt u op websites van: