PPS actueel

Hier vindt u de meest actuele thema’s op het gebied van Publiek-Private Samenwerking (PPS) en de bijhorende informatie.

Nieuwe marktvisie op samenwerking

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra willen meer en beter samenwerken. Met die inzet zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheden en bedrijven erin geslaagd gezamenlijk een marktvisie op te stellen. Op 13 januari 2016 hebben de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Bouwen en Wonen) de Marktvisie in ontvangst genomen. 

Nieuwsbericht: Marktvisie voor een vitale bouwsector

Systeemgerichte contractbeheersing Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) geeft opdrachtnemers graag passende verantwoordelijkheid. RWS bewaakt de te leveren kwaliteit van het geleverde product met behulp van een kwaliteitsmanagementsysteem. Ook moet de opdrachtnemer aantonen dat zij voldoen aan de eisen van RWS. RWS past vervolgens Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toe om dit te toetsen. RWS past deze systematiek toe bij alle contractvormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsborging plaatsvindt.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer publiceerde in 2013 een rapport over contractmanagement bij DBFMO-projecten. Verder is onderzocht hoe het Rijk de Tweede Kamer hierover informeert. Bekijk het rapport van de Algemene Rekenkamer: Contractmanagement bij DBFM(O)-projecten.

Rol financiers bij DBFM(O)

Als beleidsverantwoordelijke voor DBFM(O) heeft Financiën geïnventariseerd in hoeverre de rol van de financiers in de praktijk werkt. Dit aan de hand van 2 DBFM(O)-projecten. Is de rol van de financiers op die projecten conform verwachtingen (verlopen) of zijn er mogelijke verbeterpunten? Ook is er met een aantal marktpartijen over de waakhondfunctie van de financiers gesproken. Deze gesprekken hadden een meer projectoverstijgend karakter.

Voor meer informatie over deze inventarisatie kunt u contact opnemen met de afdeling PPI van het miniserie van Financiën: info@ppsbijhetrijk.nl

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017

In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt verslag gedaan van de voortgang en ambities op het gebied van (doelmatige) overheidsprojecten in het algemeen en van de geïntegreerde DBFM(O)-contractvorm in het bijzonder. De voortgangsrapportage verschijnt elke 18 tot 24 maanden. De Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 dateert van oktober 2016.

Hoofdboodschap van de voortgangsrapportage 2016/2017 is dat Nederland een hoog kwaliteitsniveau heeft bereikt bij aanbesteding van projecten en bij DBFM(O)-beleid. Ook waren er veelbelovende ontwikkelingen bij het management van lopende contracten en op het gebied van een bredere inzet van bedrijfseconomische principes en business cases bij overheidsprojecten. Bedrijfseconomische principes en business cases bij overheidsprojecten zijn de belangrijkste ambities voor de periode 2017-2018.

Verder staat in de Voortgangsrapportage een beschrijving van de stand van zaken op DBFM(O)-gebied voor infrastructuur- en gebouwprojecten (huisvesting). Deze beschrijving bevat ook een detailoverzicht van individuele projecten.

Rijksoverheid

Het ministerie van Financiën biedt de volgende basisdocumenten, standaardcontracten en handleidingen over DBFMO aan:

Huisvesting

Op de website van het Rijksvastgoedbedrijf staan de eigen PPS-projecten beschreven.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de volgende documenten over DBFMO gepubliceerd:

Infrastructuur

Op de website van Rijkswaterstaat staan de eigen PPS-projecten beschreven, net als een uitgebreide toelichting op DBFM.