Waarom DBFM(O)?

DBFM(O) als contractvorm kan meerwaarde creëren bij projecten. Nadenken over het project als geheel in plaats van in afzonderlijke projectfasen is bij DBFM(O) het uitgangspunt. 

Projectfasen beter op elkaar laten aansluiten

Bij traditionele aanbestedingen wordt iedere fase van een project met een individueel contract aanbesteed. Bij geïntegreerde contracten worden verschillende fasen van een project in één contract aan één opdrachtnemer aanbesteed. Door integratie van verschillende fasen in een contract ontstaat ruimte voor slimmere en betere oplossingen. Het stelt de opdrachtnemer in staat deze fasen beter op elkaar te laten aansluiten. 

Rekening houden met elkaars werkzaamheden

Bij een traditionele aanbesteding kunnen de betrokken partijen onderling onvoldoende rekening houden met elkaars werkzaamheden. Een bouwbedrijf kan bijvoorbeeld materialen van mindere kwaliteit gebruiken om zo de kosten in de bouwfase te verlagen. Dit zorgt ervoor dat intensiever onderhoud in een latere fase nodig is. Hierdoor vallen de kosten over de gehele levensduur van het gebouw hoger uit. Opdrachtgevers proberen dergelijke situaties te voorkomen door een geïntegreerd DBFM(O) contract te gebruiken.

Vormgeven aan samenwerking met de markt

DBFM(O) kan bij grote projecten meer kwaliteit voor minder geld bieden. Daarom is het een aantrekkelijke manier om de samenwerking met de markt vorm te geven. Het is van belang om per project een zakelijke en transparante afweging te maken of sprake is van meerwaarde door het gebruik van DBFM(O) of dat een andere contractvorm geschikter is. Bij deze afweging maakt het Rijk gebruik van een aantal PPS tools.

Voordelen DBFM(O)

Duidelijke taakverdeling:

  • De Rijksoverheid (als opdrachtgever) en het consortium (als opdrachtnemer) zorgen samen voor een zo goed mogelijke taak- en risicoverdeling waardoor iedere partij doet waar hij goed in is.
  • De Rijksoverheid neemt als het ware een dienst af in plaats van een product en kan zich zo richten op haar kernactiviteiten zonder veel bezig te zijn met ondersteunende werkzaamheden. In ruil voor het leveren van deze dienst krijgt de opdrachtnemer periodiek betaalt voor de geleverde prestaties. 

Stimuleren innovatie:

  • Het consortium kan zelf nieuwe ideeën aandragen en uitvoeren om tot een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te komen. De expertise van de markt wordt zo optimaal benut.

Externe financiering:

  • De opdrachtnemer regelt het benodigde kapitaal door projectfinanciering (voorfinanciering van de kosten) en zorgt zo mede voor een redelijke en zakelijke waardering van het risico van het project.
  • Hierdoor legt de opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer om het project tot een goed einde te brengen. De waakzaamheid van de financiers (zoals banken en institutionele beleggers) stimuleert het consortium om het project succesvol te realiseren en exploiteren.