Wat is de rolverdeling bij DBFM(O)?

Publieke en private opdrachtgevers kunnen Design Build Finance Maintain Operate (DBFM(O))-contracten afsluiten. Bij DBFM(O)-contracten die onder Publiek-Private Samenwerking (PPS) vallen, is de overheid altijd opdrachtgever. Dat kan de Rijksoverheid zijn of decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook onderwijs- en zorginstellingen of woningcorporaties kunnen samenwerken met de markt bij DBFM(O)-contracten.

Beleid DBFMO

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het algemene DBFM(O)-beleid. Zij zorgt voor een goede toepassing van DBFM(O) in Nederland en houdt hierop toezicht. Daarnaast heeft het ministerie een coördinerende rol. Periodiek stuurt het kabinet een voortgangsrapportage over DBFMO aan de Tweede Kamer.

Lokale overheden

Op decentraal niveau bepalen gemeenten, provincies en stadsregio’s zelf of zij DBFM(O) willen gebruiken. Het Rijk kan daarbij faciliteren met kennis en expertise.

Consortium van marktpartijen

DBFM(O)-projecten zijn groot en worden daarom altijd aanbesteed. Marktpartijen zijn onder meer ontwerpers, bouwers en beheerders. Bedrijven die zich voor een DBFM(O)-project inschrijven, verenigen zich in een consortium zodat zij de opdracht als 1 partij kunnen aannemen. De Rijksoverheid doet in een DBFM(O)-project alleen zaken met het consortium.

Publiek Private Investeringen

De afdeling Publiek Private Investeringen (PPI) van het ministerie van Financiën houdt zich onder andere bezig met PPS en geïntegreerde contractvormen, zoals DBFM(O). Het doel van PPI is een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen. PPI toetst op en adviseert over bedrijfseconomische doelmatigheid bij grote publieke investeringsprojecten. Zo kunnen projecten van de Rijksoverheid binnen budget, op tijd en met de gewenste kwaliteit worden gerealiseerd.

PPI richt zich niet alleen op DBFM(O)-projecten, maar ook op andere grote investeringsprojecten van de Rijksoverheid. PPI zet hierbij bedrijfseconomische en juridische expertise in. Voorbeelden zijn energietransitie, businesscases, bedrijfsvoeringprojecten en veilingen van radio- en telecomfrequenties.

Stuur voor meer informatie over PPI een e-mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl

Huisvestings- en infrastructuurprojecten

Binnen de Rijksoverheid vinden de meeste PPS-projecten plaats bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijkswaterstaat (RWS). RVB en RWS passen het overheidsbeleid toe bij DBFM(O)-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur.