PPS-tools

Met Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan de slag? Deze standaarddocumenten van het Rijk helpen u op weg.

Modelovereenkomsten DBFM(O)

DBFMO-projecten (Design Build Finance Maintain Operate) worden gecontracteerd op basis van de Modelovereenkomst DBFM(O). Dit is een overeenkomst tussen de overheid en de opdrachtnemer. In de overeenkomsten zijn onder andere de volgende onderdelen opgenomen:

  • omschrijving van de opdracht;
  • werkzaamheden van de opdrachtnemer;
  • monitoring;
  • financiering;
  • procedure bij wijzigingen;
  • risicoverdeling;
  • aansprakelijkheid;
  • verzekeringen;
  • procedures bij bijzondere omstandigheden,
  • afspraken over informatievoorziening.

In de Modelovereenkomsten DBFM(O) staat dat er pas sprake is van betaling na levering van bepaalde prestaties. Op dat moment ontvangt de opdrachtnemer een beschikbaarheidsvergoeding. De modelovereenkomsten worden periodiek geëvalueerd en (indien nodig) herzien. De meest recente versie van de Modelovereenkomsten DBFM(O) is versie 5.0. 

Eerdere versies van de modelovereenkomsten staan op Rijksoverheid.nl.

Model Aanbestedingsleidraad DBFM(O)

Het Model Aanbestedingsleidraad beschrijft het proces vanaf de selectiefase tot en met de definitieve gunning. Het is opgesteld voor grote DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. 

Handleiding Publiek-private comparator (PPC)

De Publiek-Private Comparator (PPC) is een instrument om te bepalen of PPS meerwaarde oplevert ten opzichte van een minder geïntegreerde contractvorm. PPS is namelijk geen doel op zich. Bij huisvestingsprojecten boven € 25 miljoen wordt met de PPC getoetst of DBFMO meerwaarde oplevert. Voor infrastructuurprojecten is dit drempelbedrag € 60 miljoen. Als deze bedragen lager zijn, wegen de efficiencywinsten over het algemeen niet op tegen de transactiekosten.

Handleiding Publieke Sector Comparator (PSC)

Met een Publieke Sector Comparator (PSC) kan de opdrachtgever biedingen van partijen met de raming van de opdrachtgever vergelijken. Zo kan de opdrachtgever beoordelen of en hoeveel meerwaarde zij opleveren ten opzichte van de publieke uitvoeringsvariant. Het kan daarbij gaan om biedingen van private ondernemingen in een officiële openbare aanbesteding of bijvoorbeeld om offertes van overheidsinstellingen, zoals ‪shared-service organisaties.

Handleiding Publieke Businesscase

Een businesscase kan nuttig zijn in het bieden van inzicht in de (lange termijn) financiële consequenties van beleid- en projectkeuzes. De Handleiding Publieke Businesscase beoogt de kwaliteit van businesscases bij de Rijksoverheid te verbeteren. De handleiding geeft aan waar u op moet letten als u een businesscase opstelt of beoordeelt.

Handboek DBFM, 2008 

Het Handboek DBFM geeft een beeld van de belangrijkste onderdelen van een DBFM-contract. Het is te gebruiken als introductie, maar ook als naslagwerk. Het Handboek DBFM zorgt voor efficiëntere onderhandelingen bij de afsluiting van het contract. 

DBFM(O)-tools

Per projectfase vindt u een overzicht van de belangrijkste tools die u nodig heeft om een DBFMO- en DBFM-contract op te stellen.