PPS-tools

Met Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan de slag? Deze standaarddocumenten van het Rijk helpen u op weg.

Modelovereenkomsten DBFM(O)

DBFMO-projecten (Design Build Finance Maintain Operate) worden gecontracteerd op basis van de Modelovereenkomst DBFM(O). Dit is een overeenkomst tussen de overheid en de opdrachtnemer. In de overeenkomsten zijn onder andere de volgende onderdelen opgenomen:

  • omschrijving van de opdracht;
  • werkzaamheden van de opdrachtnemer;
  • monitoring;
  • financiering;
  • procedure bij wijzigingen;
  • risicoverdeling;
  • aansprakelijkheid;
  • verzekeringen;
  • procedures bij bijzondere omstandigheden,
  • afspraken over informatievoorziening.

In de Modelovereenkomsten DBFM(O) staat dat er pas sprake is van betaling na levering van bepaalde prestaties. Op dat moment ontvangt de opdrachtnemer een beschikbaarheidsvergoeding. De modelovereenkomsten worden periodiek geëvalueerd en (indien nodig) herzien. De meest recente versie van de Modelovereenkomsten DBFM(O) is versie 5.0. 

Eerdere versies van de modelovereenkomsten staan op Rijksoverheid.nl.

Model Aanbestedingsleidraad DBFM(O)

Het Model Aanbestedingsleidraad beschrijft het proces vanaf de selectiefase tot en met de definitieve gunning. Het is opgesteld voor grote DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. 

Handleiding Publiek-private comparator (PPC)

De Publiek-Private Comparator (PPC) is een instrument om te bepalen of PPS meerwaarde oplevert ten opzichte van een minder geïntegreerde contractvorm. PPS is namelijk geen doel op zich. Bij huisvestingsprojecten boven € 25 miljoen wordt met de PPC getoetst of DBFMO meerwaarde oplevert. Voor infrastructuurprojecten is dit drempelbedrag € 60 miljoen. Als deze bedragen lager zijn, wegen de efficiencywinsten over het algemeen niet op tegen de transactiekosten.

Handleiding Publieke Sector Comparator (PSC)

Met een Publieke Sector Comparator (PSC) kan de opdrachtgever biedingen van partijen met de raming van de opdrachtgever vergelijken. Zo kan de opdrachtgever beoordelen of en hoeveel meerwaarde zij opleveren ten opzichte van de publieke uitvoeringsvariant. Het kan daarbij gaan om biedingen van private ondernemingen in een officiële openbare aanbesteding of bijvoorbeeld om offertes van overheidsinstellingen, zoals ‪shared-service organisaties.

DBFM(O)-tools

Per projectfase vindt u een overzicht van de belangrijkste tools die u nodig heeft om een DBFMO- en DBFM-contract op te stellen.