Rol Rijksoverheid bij DBFMO

Publieke en private opdrachtgevers kunnen Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO)-contracten afsluiten. Bij DBFMO-contracten die onder Publiek-Private Samenwerking (PPS) vallen, is de overheid altijd opdrachtgever. Dat kan de Rijksoverheid zijn of decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook onderwijs- en zorginstellingen of woningcorporaties kunnen samenwerken met de markt bij DBFMO-contracten.

Beleid DBFMO

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het algemene DBFMO-beleid. Zij zorgt voor een goede toepassing van DBFMO in Nederland en houdt hierop toezicht. Daarnaast heeft het ministerie een coördinerende rol. Elke 2 jaar stuurt het kabinet een voortgangsrapportage over DBFMO aan de Tweede Kamer.

Zie ook:

Lokale overheden

Op decentraal niveau bepalen gemeenten, provincies en stadsregio’s zelf of zij DBFMO willen gebruiken. Het Rijk kan daarbij faciliteren met kennis en expertise.

Consortium van marktpartijen

DBFMO-projecten zijn groot en worden daarom altijd aanbesteed. Marktpartijen zijn onder meer ontwerpers, bouwers en beheerders. Bedrijven die zich voor een DBFMO-project inschrijven, verenigen zich in een consortium zodat zij de opdracht als 1 partij kunnen aannemen. De Rijksoverheid doet in een DBFMO-project alleen zaken met het consortium.

Publiek Private Investeringen

De afdeling Publiek Private Investeringen (PPI) van het ministerie van Financiën houdt zich onder andere bezig met PPS en geïntegreerde contractvormen, zoals DBFMO. Het doel van PPI is een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen. Dit betekent het toetsen op en adviseren over bedrijfseconomische doelmatigheid bij het realiseren van grote publieke investeringsprojecten. Zo kunnen projecten van de Rijksoverheid binnen budget, op tijd en met de gewenste kwaliteit worden gerealiseerd.

PPI richt zich niet alleen op DBFMO-projecten, maar is ook betrokken bij andere grote investeringsprojecten van de Rijksoverheid. Bedrijfseconomische en juridische expertise wordt ingezet bij relevante onderwerpen. Voorbeelden zijn businesscases, bedrijfsvoeringprojecten en veilingen van radio- en telecomfrequenties.

Stuur voor meer informatie over PPI een e-mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl

Huisvestings- en infrastructuurprojecten

Binnen de Rijksoverheid vinden de meeste PPS-projecten plaats bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijkswaterstaat (RWS). RVB en RWS passen het overheidsbeleid toe bij DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur.

De overheid ziet DBFM en DBFMO als middel om meerwaarde te bereiken, het is geen doel op zich. Bij rijkshuisvestingprojecten boven € 25 miljoen  en infrastructuurprojecten boven € 60 miljoen vergelijkt het Rijk de verschillende uitvoeringsvarianten met een Publiek-Private Comparator (PPC). Op basis van de voor- en nadelen, volgt hieruit een beslissing om wel of niet een DBFM(O)-aanbesteding te starten.

Als blijkt dat een geïntegreerd contract meerwaarde oplevert en de overheid deze manier van aanbesteden verkiest, wordt een Publieke Sector Comparator (PSC) uitgevoerd. Deze PSC geeft inzicht in de totale kosten over de levenscyclus van een project. Met een PSC kan de opdrachtgever biedingen van partijen met de eigen raming vergelijken.