Manieren om regeldruk aan te pakken

Verschillende ministeries pakken de regeldruk voor ondernemers aan. Dit doen ze in actieprogramma’s met maatregelen om de regelgeving en dienstverlening te verbeteren.

De Voortgangsrapportage Betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers 2020 bevat informatie over de resultaten tot nu toe en alle instrumenten waarmee het kabinet regeldruk voor ondernemers aanpakt.

Samenwerking met bedrijfssector

Een hele bedrijfssector kan last hebben van te veel regels. Denk bijvoorbeeld aan sectoren als de zorg of de winkelsector. Vertegenwoordigers uit die sectoren gaan met verschillende overheden in gesprek om de belangrijkste problemen op te lossen. Dit staat bekend als de maatwerkaanpak.  

Aanpak regeldruk rond belangrijke momenten in levensloop bedrijf

Net als bij de mens bestaat ook het leven van een bedrijf uit belangrijke levensgebeurtenissen. Denk hierbij aan de start van een bedrijf en de aankoop van een gebouw. Of het in dienst nemen van personeel. De overheid noemt dit life events. De overheid wil de regeldruk rond deze life events aanpakken. 

Onnodige regeldruk melden als boer, tuinder of visser

Ondernemers in de veehouderij, akkerbouw, tuinbouw of visserij kunnen onnodige regeldruk melden bij het Agroloket. Bijvoorbeeld als ze door regels van de overheid onnodig veel extra kosten maken. Deze ondernemers kunnen bij het Agroloket ook wetten en regels melden die innovatie tegenhouden.

Adviescommissie betere regelgeving bedrijven

De  Strategische commissie betere regelgeving bedrijven adviseert het kabinet over sectoroverstijgende problemen in bestaande regelgeving.

Individuele MKB-ondernemers betrekken bij nieuwe wetten en regels

Individuele MKB-ondernemers kunnen al in een vroege fase meedenken over nieuwe wetten of regels. Wordt er een nieuwe wet of regel ontwikkeld met mogelijk grote gevolgen voor het MKB?  Dan komt er een panel van individuele MKB ondernemers. Dit heet de MKB-toets.

Onafhankelijke toets nieuwe wetten en regels

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) beoordeelt of nieuwe wetten en regels geschikt zijn om problemen aan te pakken. Ook beoordeelt het of de nieuwe wetten of regels niet juist zorgen voor nieuwe problemen.