Doorlichting RIVM

Dit document geeft inzicht in het functioneren van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.