Wonen onder hoogspanningslijnen

Gemeenten en provincies kunnen hoogspanningslijnen die door bewoond gebied lopen onder de grond laten brengen (verkabelen) of laten verplaatsen. De hoogspanningslijnen die dit betreft zijn aangewezen. 

Verkabelen of verplaatsen bestaande hoogspanningslijnen

Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen houdt de Rijksoverheid rekening met woningen. Voor 2005 was dat nog niet zo en liepen hoogspanningslijnen ook door bewoond gebied.

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten en/of provincies de netbeheerder opdracht geven om een bestaande hoogspanningslijn te verkabelen of verplaatsen. Tot 2019 kon alleen de netbeheerder hierover beslissen. De hoogspanningslijnen die het betreft zijn aangewezen. Het gaat om bestaande hoogspanningslijnen van 50, 110 en 150 kilovolt (kV) die door bewoond gebied lopen (dichtbij woningen). Voor verbindingen van 220 kV en 380 kV is verkabeling om technische redenen zeer beperkt mogelijk.

Niet alle hoogspanningslijnen die de Rijkoverheid heeft aangewezen, zullen onder de grond gebracht of verplaatst worden. Gemeenten en provincies beslissen hierover zelfstandig. Zij kunnen de netbeheerder vragen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Zo worden  de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor verkabeling of verplaatsing in beeld gebracht.

Uitkoopregeling niet aangewezen hoogspanningslijnen

Staat uw woning onder een hoogspanningslijn? En is die lijn niet aangewezen voor verkabeling of verplaatsing? Dan kunt u zich mogelijk laten uitkopen door de gemeente.

Hiervoor heeft het kabinet op 1 januari 2017 de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding ingevoerd. De regeling loopt tot en met 31 december 2021. De Rijksoverheid vergoedt de kosten van de uitkoop aan de gemeente.

Financiering verkabelen of verplaatsen

Gemeenten en provincies betalen een deel van de kosten voor verkabeling of verplaatsing van hoogspanningslijnen. Hoeveel zij van deze kosten betalen, hangt af van het inwoneraantal van de gemeente:  

  • 20%  voor gemeenten met meer dan 30.000 inwoners.
  • 15% voor gemeenten met maximaal 30.000 inwoners.

De maximale bijdrage voor gemeenten en provincies is bepaald op € 975.000 per km. nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding (prijspeil 2018).

De netbeheerder berekent de overige kosten voor verkabeling of verplaatsing door in de transporttarieven voor elektriciteit. Deze tarieven betaalt iedereen die een aansluiting heeft op het elektriciteitsnet.