Van Bijsterveldt wil toe naar flexibelere lestijden

Er starten volgend jaar pilots waarin basisscholen hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar. Dat heeft minister van Bijsterveldt (OCW) bekend gemaakt.

Nu is het zo dat lesuren die gegeven worden tijdens de vakantieperiode niet meetellen in het verplicht aantal uren onderwijstijd. Minister Van Bijsterveldt wil bij wijze van experiment een aantal scholen meer ruimte geven, onder strikte voorwaarde dat leerlingen aan het eind van de basisschool de kennis en vaardigheden hebben die de wet voorschrijft.

Zomervakantie

Het flexibeler inzetten van lesuren over het jaar heen kan in de praktijk betekenen dat de toekomstige pilotscholen vaker lesgeven tijdens de zomervakantie.
Van Bijsterveldt: 'Ik wil toe naar modern basisonderwijs waar leerlingen tot het uiterste worden uitgedaagd en dat past bij de wensen van moderne gezinnen. Als ouders en scholen in goed overleg de zomerperiode willen gebruiken voor lessen, dan moet dat simpelweg kunnen mits dat bijdraagt aan de prestaties van leerlingen.'  
Bijkomend voordeel voor ouders kan zijn dat de data van de zomervakantie flexibeler worden.

Wensen van deze tijd

Van Bijsterveldt zal de aangekondigde pilots gebruiken om in de volle breedte te kijken naar meer flexibiliteit in het basisonderwijs. 'Sommige regels en richtlijnen zijn niet meer van deze tijd. Ik wil scholen en ouders de mogelijkheid geven om het onderwijs dusdanig te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd.'