Voortgangsrapport Versterking Prestaties Strafrechtketen augustus 2015

In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de 6 pijlers van de Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS).