Plannen: rekenen telt mee in het middelbaar beroepsonderwijs

Het kabinet wil dat vanaf het studiejaar 2019-2020 alle studenten een instellingsexamen rekenen maken. Het cijfer van dit examen gaat meetellen om het mbo-diploma te behalen. Het gaat hier om voorgenomen beleid. 

Plannen

Van elke student die in het studiejaar 2019-2020 begint met een nieuwe opleiding (van niveau 2 t/m 4) toetst de school de rekenvaardigheid. Dit gaan zij doen met een instellingsexamen. Dit is een examen dat de school zelf maakt.

In het studiejaar 2018-2019 neemt iedere student nog deel aan het centrale examen rekenen. Rekenen telt dit studiejaar nog niet mee om het diploma te behalen.

Overzicht belangrijke punten instellingsexamen rekenen mbo

  • De student sluit het onderdeel rekenen af met een instellingsexamen.
  • Voor de onderdelen rekenen en Nederlandse taal (en voor mbo-4 Engels) mag de student maximaal 1 onvoldoende hebben. Voor rekenen mag de student niet lager halen dan een 4, voor Nederlands en Engels minimaal een 5.
  • Instellingen bepalen zelf hoe het examen of de examens eruitzien. Hierbij blijven de huidige referentieniveaus rekenen gelden.
  • Daarnaast is er voor studenten in de entreeopleiding en mbo-2 een extra niveau mogelijk.
  • De instelling bepaalt of rekenen wordt aangeboden als apart onderdeel van de opleiding, of dat het wordt geïntegreerd in andere lessen.
  • Het kabinet neemt later een beslissing of rekenen in de entreeopleiding meetelt.

Hoe kunnen scholen aan de slag met het instellingsexamen rekenen?

Scholen kunnen hun eigen kennis inzetten om het instellingsexamen rekenen en het rekenonderwijs vorm te geven. De school kan:

  • de rekenopgaven uit een bestaande opgavenbank gebruiken;
  • toekomstige handreikingen gebruiken om de opgaven voor het instellingsexamen rekenen te maken;
  • de digitale rekentoets tot en met het studiejaar 2020/2021 gebruiken.

Status

Het gaat hier om voorgenomen beleid. Het is dus nog niet helemaal zeker of de plannen doorgaan. Waarschijnlijk volgt er nog een inhoudelijk Kamerdebat. Door dit debat kan het voorstel nog worden aangepast.

Contact

Voor vragen over rekenen in het voortgezet onderwijs kunnen scholen en docenten contact opnemen met het Steunpunt taal en rekenen mbo