Subsidie en basisteams voor scholen om hun onderwijs te verbeteren

Te veel leerlingen verlaten het basis- en middelbaar onderwijs zonder dat zij basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen goed beheersen. Scholen kunnen daarom subsidie en extra hulp aanvragen om het onderwijs te verbeteren. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks € 1 miljard uit.

Dalende prestaties van de basisvaardigheden

Leerlingen zijn de afgelopen jaren steeds minder goed in de basisvaardigheden:

 • lezen;
 • schrijven;
 • rekenen;
 • digitale vaardigheden;
 • burgerschap. 

Oorzaken hiervan zijn onder meer door het lerarentekort, gemiste lessen en thuisonderwijs tijdens de coronacrisis. Deze dalende prestaties kunnen tot gevolg hebben dat deze leerlingen zich niet goed kunnen redden in de maatschappij. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Of zijn niet digitaal vaardig genoeg om veilig hun bankzaken te regelen. 

Subsidie en basisteams voor scholen

De overheid investeert de komende jaren structureel € 1 miljard in het onderwijs. Om het onderwijs zo snel mogelijk te verbeteren, kunnen scholen vanaf schooljaar 2022-2023 subsidie aanvragen en een beroep doen op de basisteams.

Subsidieregeling verbeteren basisvaardigheden

Er is een basissubsidie voor ongeveer 500 scholen. Zij kunnen via de website van DUS-I subsidie aanvragen voor hun plan. Die subsidie mogen zij gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren. Er zijn een aantal voorwaarden:

 • De subsidie moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen. Op de ‘menukaart verbetering basisvaardigheden’ staat van welke kennis scholen gebruik mogen maken. 
 • De medezeggenschapsraad van de school moet akkoord zijn met de subsidieaanvraag.
 • De aanpak die de school ontwikkelt moet passen bij de school.

De subsidie is ongeveer:

 • € 900 per leerling in het primair onderwijs;
 • € 1.200 per leerling in het voortgezet onderwijs.

Als de school de subsidie aanvraagt, hoeft het plan om het onderwijs te verbeteren nog niet af te zijn. 

Hulp van de basisteams en aanvullende subsidie

Voor 150 scholen die de basissubsidie aanvragen, is er ook een aanvullende subsidie beschikbaar. 
De aanvullende subsidie is ongeveer:

 • € 350 per leerling in het primair onderwijs;
 • € 450 per leerling in het voortgezet onderwijs. 

Scholen die deze aanvullende subsidie aanvragen, krijgen ook hulp van zogeheten ‘basisteams’. Dit zijn teams van onderwijsprofessionals, in dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), die scholen helpen het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren. Hoe de hulp van de teams er precies uitziet, hangt af van de vraag die de school heeft. Het team kan bijvoorbeeld helpen een plan te maken of juist bij het uitvoeren ervan. De regie blijft bij de school. Een basisteam kan bijvoorbeeld helpen een plan te maken of juist bij het uitvoeren ervan.

Goede leraren, duidelijkere onderwijsdoelen en voorschoolse educatie

De kwaliteit van de basisvaardigheden bij leerlingen moet verbeteren. Het kabinet werkt daarom aan een ‘masterplan basisvaardigheden’. Doel van dit plan is ervoor zorgen dat leraren in staat zijn om het beste onderwijs te geven in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Onder meer door:

 • te zorgen voor kwalitatief goede en bevoegde leraren; 
 • duidelijkere onderwijsdoelen in wet- en regelgeving;
 • meer aandacht te geven aan voor- en vroegschoolse educatie.