Subsidie en basisteams voor scholen om basisvaardigheden te verbeteren

Teveel leerlingen beheersen de basisvaardigheden niet goed als zij van school gaan. Om leerlingen een betere start te geven, kunnen scholen subsidie aanvragen. En ondersteuning krijgen van basisteams om het onderwijs te verbeteren. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks € 1 miljard uit.

Dalende prestaties van de basisvaardigheden

Leerlingen zijn de afgelopen jaren steeds minder goed in de basisvaardigheden:

 • taal;
 • rekenen en wiskunde;
 • digitale vaardigheid;
 • burgerschap. 

Deze dalende prestaties kunnen tot gevolg hebben dat deze leerlingen niet zelfredzaam zijn in de maatschappij. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Of zijn niet digitaal vaardig genoeg om veilig hun bankzaken te regelen. 
Oorzaken van de dalende prestaties zijn: 

 • het toenemende aantal opdrachten voor een school; 
 • een verouderd en onduidelijk curriculum;
 • een gat tussen wetenschap en praktijk; 
 • maatschappelijke trends, zoals minder lezen en schrijven in de vrije tijd, minder vestigingen van bibliotheken en digitalisering.

Subsidie en basisteams voor scholen

De overheid investeert de komende jaren structureel € 1 miljard in het onderwijs. Om het onderwijs zo snel mogelijk te kunnen verbeteren, kunnen scholen de subsidie verbetering basisvaardigheden aanvragen.  Ook kunnen scholen een beroep doen op de basisteams.

Subsidieregeling verbeteren basisvaardigheden

In 2023 zijn er 2 subsidieregelingen om de basisvaardigheden de komende schooljaren te verbeteren:

 • De regeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023. Deze regeling is voor scholen met het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ van de Inspectie van het Onderwijs.
 • De regeling verbetering basisvaardigheden voor overige scholen 2023.

Scholen vragen de subsidie aan via de website van DUS-I. De subsidie mogen zij gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren. Op de website van DUS-I staan ook de subsidievoorwaarden.

De subsidie is € 500 per leerling per jaar voor de scholen die subsidie ontvangen in 2023.

Vraagt de school de subsidie aan? Dan hoeft het plan om de basisvaardigheden te verbeteren nog niet af te zijn.

Hulp van de basisteams

Afhankelijk van de subsidie en de behoefte krijgt een school een basisteam dat vooral bestaat uit publieke partijen. Deze worden op maat samengesteld door onderwijsprofessionals. Deze professionals zijn in dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het basisteam werkt vraaggericht en helpt de school bij het maken van een plan om de basisvaardigheden te verbeteren. Ook ondersteunt een basisteam de school bij de uitvoering en verantwoording. De teams leveren zelf geen leraren. Ze zijn er wel voor ondersteuning en helpende handen bij de organisatorische en onderwijskundige uitdagingen waar de school voor staat. De school houdt de regie. 

Een basisteam kan dus advies geven over het beste type interventie of de monitoringssystematiek. De uiteindelijke keuze ligt bij de school. Dit bevordert een lerende cultuur en maakt de effecten duurzaam.

Masterplan basisvaardigheden

De subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden zijn een onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden. Het Masterplan basisvaardigheden is een integraal en duurzaam programma voor de lange termijn. Onderdeel daarvan zijn maatregelen en hulpmiddelen, zoals een interventiekaart, praktische tips en goede voorbeelden. Met het Masterplan basisvaardigheden kunnen scholen en leraren het beste onderwijs in taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid geven.

Evidence-informed werken

Binnen het Masterplan basisvaardigheden is evidence-informed werken een belangrijk speerpunt. Evidence-informed werken betekent dat scholen het onderwijs verbeteren op basis van:

 • wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk;
 • praktijkkennis die op scholen aanwezig is.

De interventiekaart verbetering basisvaardigheden is een belangrijk handvat voor scholen. Hierin staan  aanpakken die in de praktijk bewezen effectief (evidence-informed) zijn om de basisvaardigheden bij leerlingen te verbeteren.