Leerlingen basis- en voortgezet onderwijs uitdagen en stimuleren

Teveel leerlingen missen uitdaging op school. Ze presteren hierdoor onder hun kunnen. Het kabinet zet in op een ambitieuze leercultuur, waarin talenten worden gestimuleerd en beloond.

Uitdagend onderwijs

In het onderwijs bepaalt de gemiddelde leerling nog vaak de norm. Het kabinet wil meer uitgaan van individuele behoeften en mogelijkheden van kinderen. Zo komt er ruimte om talentvolle leerlingen meer uit te dagen en te belonen. Bijvoorbeeld met talentprogramma’s. Een talentprogramma kan verdieping geven bij een gewoon schoolvak. Het kan ook een extra vak zijn, zoals ondernemen of debatteren. Of de mogelijkheid om een vak versneld of op een hoger niveau te volgen en af te sluiten. Bijvoorbeeld een vmbo-leerling die uitblinkt in bètavakken en deze op havo-niveau volgt.

Percentage leerlingen op de middelbare school dat zich verveelt

Percentage leerlingen op de middelbare school dat zich verveelt in procenten (%)
% leerlingen dat zich verveelt% toptalenten dat zich verveelt
20132456
20151424
Eerste resultaten van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 – 2018 Brontabel als csv (89 bytes)

Prestaties op school belonen

Officiële erkenning voor goed werk kan talentvolle leerlingen aanmoedigen om een stap extra te zetten. Bijvoorbeeld een certificaat voor een leerling op de basisschool die uitblinkt in taal, rekenen of techniek. Of het toekennen van 'cum laude' voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het kabinet bekijkt ook de mogelijkheden voor beurzen of andere financiële beloningen om goede prestaties te stimuleren.

Ondersteuning leraren bij begeleiding talentvolle leerlingen

Het kabinet wil leraren ondersteunen om nog beter om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Begeleiding van talentvolle leerlingen krijgt daarom een belangrijkere plaats in de lerarenopleiding. Voor leraren die al les geven, komen er meer mogelijkheden om kennis en ervaring te delen. Bijvoorbeeld in docentontwikkelteams.

Percentage leraren dat tevreden is met ondersteuning school bij uitdagend onderwijs

Percentage leraren dat tevreden is met ondersteuning school bij uitdagend onderwijs in procenten (%)
% leraren basisonderwijs% leraren voortgezet onderwijs
20144620
20156743
Eerste resultaten van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 – 2018 Brontabel als csv (82 bytes)

Percentage leraren dat zegt speciale aandacht voor toptalenten te hebben

Percentage leraren dat zegt speciale aandacht voor toptalenten te hebben in procenten (%)
% leraren basisonderwijs% leraren voortgezet onderwijs
20148552
20159876
Eerste resultaten van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 – 2018 Brontabel als csv (82 bytes)

Wat kan nog beter volgens leraren

Leraren in het basisonderwijs willen meer tijd om aan toptalenten te besteden. Ook willen zij extra ondersteuning door een assistent of begeleider. Leraren op middelbare scholen willen hun kennis beter delen met collega’s. En zij hebben behoefte aan een cursus of scholing gericht op ondersteuning van toptalenten. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 - 2018

Kennis over talentonderwijs delen

In talentnetwerken kunnen scholen, leraren en experts kennis uitwisselen over toptalenten. Om talentnetwerken in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te stimuleren zijn 15 kwartiermakers actief in 8 regio’s. Op Talentstimuleren.nl, het informatiepunt voor onderwijs en talentontwikkeling, staat meer informatie over deze kwartiermakers en over uitdagend aanbod.

Kabinet Rutte III: Experimenten met vakken op verschillende niveaus

Het kabinet wil leerlingen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid geven om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden. En op die manier toegelaten te worden tot specifieke vervolgopleidingen. Ook gaat het kabinet onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van diploma’s met vakken op verschillende niveaus. En hoe dit gecombineerd kan worden met een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen. Voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wil het kabinet € 15 miljoen per jaar extra uittrekken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.