Toptalenten op school

Het kabinet vindt dat toptalenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten kunnen uitblinken. Deze talenten moeten passend onderwijs krijgen. Daarom stelt het kabinet geld beschikbaar en is er een plan van aanpak opgesteld.

Wat zijn toptalenten?

Toptalenten zijn de leerlingen die meer in hun mars hebben. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, die bijvoorbeeld enorm taalvaardig zijn. Vmbo’ers die heel goed zijn in beroepsvakken, zoals Elektro & Installatie of Zorg & Welzijn. Of havo- en vwo-leerlingen die uitblinken in bijvoorbeeld economie of bètavakken.

Bij toptalenten gaat het dus niet alleen om zeer intelligente leerlingen. Het gaat ook om leerlingen die het vermogen hebben om uit te blinken in 1 of meer vakken of vaardigheden. Bijvoorbeeld creativiteit, vakmanschap of ondernemerschap. Dat vermogen is niet altijd aangeboren. Het kan ook ontstaan door oefening en doorzettingsvermogen.

Extra aandacht toptalenten basisschool en middelbare school

In maart 2014 heeft het kabinet het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 – 2018 gepresenteerd. Hierin staan maatregelen die basisscholen en middelbare scholen helpen om toptalenten meer aandacht te geven. De resultaten zijn positief. In 2016 hebben meer leraren aandacht voor talent in de klas en is verveling onder toptalenten meer dan gehalveerd.

Voorbeelden van maatregelen:

  • Scholen met een vwo-afdeling krijgen de mogelijkheid om een versneld vwo aan te bieden.
  • Leerlingen die met een eindexamencijfer van gemiddeld 8 of hoger slagen, krijgen de vermelding cum laude op het diploma. In 2016 slaagden ruim 3300 scholieren cum laude. 
  • Leerlingen krijgen naast het diploma en de cijferlijst een zogenaamd plusdocument. Hierop staan de succesvol afgeronde (talent)programma’s, stagevaardigheden en specifieke vaardigheden van de leerling beschreven. Bijvoorbeeld op het gebied van loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt samen met het onderwijsveld aan de uitwerking van de maatregelen uit het plan.

Budget voor best presterende leerlingen

Sinds 2015 krijgen basisscholen en middelbare scholen jaarlijks extra geld. Dat geld is bedoeld voor een uitdagend aanbod voor de best presterende leerlingen.

Hoogbegaafde leerlingen

2,3% van alle leerlingen is hoogbegaafd. Zij horen ook bij de groep toptalenten. Uitdagend onderwijs is heel belangrijk voor hen. Het voorkomt verveling en onderpresteren. Daarom profiteren zij ook van de maatregelen om toptalent te stimuleren.

Elk jaar is € 29 miljoen extra beschikbaar voor passend onderwijs (sinds 2015). Dit geld is onder meer bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen.

Kabinet Rutte III: Experimenten met vakken op verschillende niveaus

Het kabinet wil leerlingen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid geven om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden. En op die manier toegelaten te worden tot specifieke vervolgopleidingen. Ook gaat het kabinet onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van diploma’s met vakken op verschillende niveaus. En hoe dit gecombineerd kan worden met een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen. Voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wil het kabinet € 15 miljoen per jaar extra uittrekken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.