Verplichte eindtoets basisonderwijs

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

Reden invoering verplichte eindtoets

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

Eindtoetsen in 2018

Dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit 6 toetsen.

Inschrijven voor eindtoets

Scholen kunnen zich tot en met 31 januari 2018 inschrijven voor een eindtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de eindtoetsen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets.

Datum afname eindtoets

De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2018. Meer informatie over de afnamedata van elke eindtoets is te vinden op de websites van de verschillende eindtoetsen. Daarnaast biedt de website Nieuwe regelgeving overgang po-vo informatie over de verplichte eindtoets en de toelating tot een school voor voortgezet onderwijs.

Voordelen eindtoets later in het jaar

De Eindtoets vond altijd plaats in februari. Nu de eindtoetsen later in het jaar plaatsvinden, kunnen scholen:

  • de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benutten. Daardoor hebben leerlingen meer tijd om bezig te zijn met taal en rekenen (inclusief studievaardigheden);
  • de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan de school voor voortgezet onderwijs geven.

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen.

De eindtoetsen kunnen ook extra, niet verplichte onderdelen aanbieden. Zo bevat de centrale eindtoets bijvoorbeeld een onderdeel wereldoriëntatie. Dat onderdeel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Eindtoets bij klas overslaan of zittenblijven

Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. De eindtoets test de kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool.

Soms slaan leerlingen groep 8 over en verlaten de basisschool na groep 7. Deze leerlingen kunnen de eindtoets al in groep 7 maken. Leerlingen in groep 7 mogen geen eindtoets maken om alvast te oefenen voor de eindtoets in groep 8. Leerlingen die zijn blijven zitten in groep 8, moeten het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de eindtoets opnieuw maken.

Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeft een leerling geen eindtoets te maken.

Aangepaste eindtoets voor leerlingen met beperking

Alle leerlingen moeten in groep 8 met zo min mogelijk belemmeringen de eindtoets kunnen maken. Daarom moet er van iedere eindtoets ook een aangepaste versie voor leerlingen met een beperking zijn.

Eindtoets helpt bij bepalen kwaliteit school

De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen.

Eindtoets op termijn ook voor speciaal (basis)onderwijs verplicht

Scholen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs mogen nu al wel gebruikmaken van een eindtoets. Maar deze is pas over een aantal jaren verplicht voor deze scholen.