Wat is het schooladvies in groep 8 van de basisschool?

In groep 8 geeft de basisschool advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs moet uw kind minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool adviseert.

Schooladvies verplicht

Basisscholen moeten vóór 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies geven aan elk kind. U krijgt dit advies op papier. U of de basisschool stuurt het advies door naar de middelbare school die uw kind en u hebben uitgekozen. Vaak krijgt u van de basisschool een toelichting op het advies.

Veel basisscholen geven aan het eind van groep 7 of het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling.

Afwijken van het schooladvies

U hoeft het schooladvies niet op te volgen. U kunt uw kind aanmelden bij een ander schooltype dan in het advies staat. Een middelbare school kan uw kind tot een hoger schooltype toelaten dan in het advies staat. Maar in principe is het schooladvies leidend bij de beslissing over toelating. Op uw verzoek kan de school uw kind ook toelaten tot een lager schooltype.

Als u uw kind aanmeldt voor een middelbare school, moet u het schooladvies meesturen.

Niet eens met schooladvies

Bent u het niet eens met het schooladvies dat uw kind gekregen heeft? Dan kunt u hierover in gesprek gaan met de leerkracht of met de directeur van de basisschool. Als u er samen niet uitkomt, kunt u eventueel gebruikmaken van de klachtenregeling van de school.

Schooladvies aanpassen na eindtoets

Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan besluiten om het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort.

Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan.

Andere middelbare school door nieuw schooladvies

Heeft de school het schooladvies van uw kind aangepast? Dan kan het zijn dat de gekozen middelbare school de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt. Of dat er geen plaats meer is bij die schoolsoort. U moet uw kind dan bij een andere middelbare school aanmelden.