Onderhandelingen over TTIP

De Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten (VS) over TTIP. Dat doet zij namens de 28 lidstaten van de EU. Op dit moment liggen de onderhandelingen over TTIP stil.

De regeringen van de landen van de EU hebben de Europese Commissie in juni 2013 het mandaat voor de onderhandelingen over TTIP gegeven. In dit mandaat staan de kaders waarbinnen de Europese Commissie moet blijven bij de onderhandelingen over TTIP.

De onderhandelingen over TTIP zijn in juli 2013 begonnen. Sinds die tijd zijn er 15 onderhandelingsrondes geweest, afwisselend in Brussel en de VS. De meest recente onderhandelingsronde vond plaats in oktober 2016. Op dit moment liggen de onderhandelingen stil; er is geen nieuwe onderhandelingsronde gepland.

Hoe zien de onderhandelingen over TTIP eruit?

Bij de onderhandelingen ontmoet het TTIP-team van de Europese Commissie de onderhandelaars van de Amerikaanse overheid. Ze wisselen schriftelijke voorstellen over TTIP uit en stellen verdragsteksten op. Bijna alle voorstellen die de Europese Commissie in het kader van TTIP doet, worden online gepubliceerd (Engelstalig).  Voordat deze tekstvoorstellen tot stand komen, worden belanghebbenden geraadpleegd. Daarvoor organiseert de Europese Commissie regelmatig open consultaties.

U kunt ook zelf uw mening over TTIP geven.

Nederlandse belangen behartigen

TTIP moet een eerlijk akkoord worden. Het moet zorgen voor meer banen, betere producten en meer groei. Daarbij mag het geen afbreuk doen aan onze hoge standaarden. En dat alles zonder ten koste te gaan van bijvoorbeeld ontwikkelingslanden.

Het is belangrijk hierover een open en breed debat te voeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadpleegt daarvoor de personen en groepen die belang hebben bij het akkoord. Ook gaat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vaak in gesprek met de Tweede Kamer en andere betrokken partijen over TTIP. Zo vinden consultaties met vakbonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en provincies en gemeenten plaats, bijvoorbeeld in het Breed Handelsberaad. Daarnaast vraagt de minister experts en wetenschappers om advies. Bijvoorbeeld over investeringsbescherming, effecten op werkgelegenheid en gevolgen voor ontwikkelingslanden.

De minister verdedigt in Brussel de Nederlandse standpunten over TTIP. Dit gebeurt tijdens de handelsvergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken, die gemiddeld 4 keer per jaar plaatshebben.

Parlement moet nog instemmen

Als de onderhandelingen klaar zijn, komt de tekst online zodat iedereen deze kan lezen. De regeringen van de 28 EU-landen en het Europese Parlement beslissen of TTIP wordt aangenomen.

Nederland en de andere landen van de EU zien TTIP als een 'gemengd akkoord'. Dit betekent dat ook de afzonderlijke parlementen van de EU-landen goedkeuring moeten geven. Daarom legt het kabinet het uiteindelijke TTIP-verdrag voor aan het Nederlandse parlement.

Ook de Europese Commissie verwacht dat TTIP een gemengd akkoord wordt. Al heeft zij dit nog niet officieel bevestigd. Wel heeft EU-Handelscommissaris Malmström gezegd dat alle nationale parlementen een stem moeten hebben.

De Europese Commissie heeft ondertussen het handelsakkoord met Singapore voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dit om te bepalen of het akkoord gemengd is of niet. Het advies van het Hof over het handelsakkoord met Singapore kan ook voor TTIP meer duidelijkheid scheppen.