Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Verenigingen en stichtingen kunnen tussen 2 januari 2019 vanaf 12:00 uur ‘s middags en 1 maart 2019 projectaanvragen indienen voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Deze collectieve erkenning is bedoeld voor het investeren in cultuurhistorisch erfgoed, in educatie en in het welzijn van de genoemde gemeenschap in Nederland. De collectieve erkenning krijgt vorm in een zogenoemd structureel en een flexibel deel. Hier leest u informatie over het flexibele deel.

Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

Nederlands-Indië werd op 8 maart 1942 bezet door de Japanners. Zowel de inheemse bevolking als de Nederlandse burgers en militairen ondergingen een zware oorlogstijd. Na de Japanse overgave en tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zijn vanaf 1945 ongeveer 300.000 personen naar Nederland getrokken. Het bestaan in Nederland viel deze mensen vaak niet gemakkelijk. Vanuit de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland bleek er brede steun om te zoeken naar een passende wijze van een brede collectieve erkenning van hetgeen in voormalig Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden, en wat de gemeenschap daar en na aankomst in Nederland heeft moeten ondergaan.

Zelf bepalen wat nodig is voor collectieve erkenning

De subsidieregeling is bestemd voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De Indische en Molukse gemeenschap heeft zelf de inhoudelijke onderdelen benoemd die centraal staan in de collectieve erkenning.

Deze subsidieregeling richt zich op de onderdelen:

  • scholing en educatie;
  • culturele activiteiten;
  • museale- en kennisfunctie.

Niet in aanmerking voor subsidie komen activiteiten op het gebied van herdenken, contextgebonden zorg of gebouwbeheer van de Sophiahof. Contextgebonden zorg is zorg die uitgaat van een cultuursensitieve benadering en waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke oorlogs- en geweldservaringen. Dergelijke activiteiten van de collectieve erkenning worden op een andere wijze gefinancierd.

Uitgangspunt van deze regeling is dat het aan de Indische en Molukse gemeenschap zelf is om te bepalen wat daarvoor nodig is. Niet de overheid beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

De overheid beoordeelt of de aanvragen compleet zijn. In de aanvraag moet worden omschreven op welke wijze het project bijdraagt aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Subsidies worden toegekend tot het plafond van € 500.000 per jaar is bereikt.

Projectaanvraag tijdvak 2019

De subsidieregeling is in vergelijking met 2018 op twee punten gewijzigd. De starttijd voor het indienen van aanvragen is veranderd. Verenigingen of stichtingen kunnen tussen 2 januari 2019 vanaf 12:00 ’s middags en 1 maart 2019 projectaanvragen indienen. Daarnaast is het beschikbare subsidiebedrag in 2019 en 2020 verdubbeld tot € 1.000.000 per jaar.
 

Werking subsidieplafond

Per kalenderjaar is er een bepaald subsidiebedrag beschikbaar. Voor 2019 en 2020 is het subsidieplafond vastgesteld op € 1 miljoen. Voor 2021 en 2022 is er respectievelijk €500.000 en €333.000 beschikbaar. Worden er meer projecten ingediend? Dan wordt het beschikbare bedrag toegekend op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen.

Voorwaarden subsidieregeling

Voor de subsidieregeling collectieve erkenning gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • Alleen een rechtspersoon (vereniging of stichting) kan een aanvraag indienen. Het gaat dus om rechtspersonen zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Een rechtspersoon mag 1 aanvraag indienen. Na afloop van het project is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen
  • Alleen rechtspersonen die niet meer dan € 200.000 aan overheidssubsidie tijdens een periode van 3 kalenderjaren hebben ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie. Dat is inclusief de aangevraagde subsidie.
  • Voor het project mag tussen de € 5.000 en € 25.000 per jaar worden aangevraagd.
  • Het project mag maximaal 3 jaar duren met een maximumbedrag van in totaal €75.000. Het totaalbedrag moet in één keer worden aangevraagd in het kalenderjaar dat u uw aanvraag doet.
  • De start van de activiteiten van het project moet liggen na de datum van het indienen van de subsidieaanvraag.

Overige voorwaarden zijn te vinden in de subsidieregeling collectieve erkenning Indisch Moluks Nederland.

Aanvragen subsidie

U kunt uw aanvraag sturen naar cewin@minvws.nl. Vragen over de subsidieregeling kunt u ook naar dat e-mailadres sturen.

Op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) leest u meer over het aanvragen van de subsidie.

Daar vindt u ook de voorwaarden die gesteld worden aan een complete aanvraag en begroting.