Nederland stelt inreisverbod voor Servië en Montenegro weer in

Nederland heeft per 8 juli 2020 het inreisverbod voor Servië en Montenegro weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen. De situatie in Servië en Montenegro is dusdanig verslechterd dat het kabinet heeft besloten om het inreisverbod weer te handhaven om de volksgezondheid in Nederland te beschermen.

Voor dit besluit is onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet in de buurt of lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar contactopsporing en het aantal afgenomen coronatesten. Nederland heeft eveneens gekeken naar mogelijke gevolgen voor de gezondheidssituatie in Nederland. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay blijft wel van kracht. Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat.

Voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit overige derde landen (niet zijnde alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan van kracht. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land op de groen lijst én niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Voor de eerste categorie uitzonderingen geldt geen quarantaineplicht, voor de tweede categorie uitzonderingen geldt wel een dringend advies tot thuisquarantaine.

Uitzonderingscategorieën zonder dringend advies thuisquarantaine:

 • Zorgpersoneel;
 • Grenswerkers;
 • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bv. erts of steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew;
 • Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;
 • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje;

Uitzondering categorieën met dringend advies thuisquarantaine:

 • EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden;
 • Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Vaticaanstad en Andorra en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen) en hun familieleden;
 • Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat en hun familieleden;
 • Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).
 • Diplomaten;
 • Militairen;
 • Personeel van internationale en humanitaire organisaties;
 • Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.
 • Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing;
 • Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten;
 • Studenten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Kennismigranten in het bezit van een kennisgevingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.