Verduurzamen en innoveren in varkensbedrijven

De Rijksoverheid en de varkenshouderijsector zelf willen een gezonde en toekomstgerichte varkenshouderijsector die maatschappelijk meer geaccepteerd en gewaardeerd worden. Om dat te bereiken moet worden voorkomen dat schadelijke stoffen vrijkomen uit varkensstallen. Hierdoor verbetert de gezondheidssituatie voor mens en dier in zowel de stallen als de leefomgeving.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Hierbij is €120 miljoen bestemd voor het saneren/beëindigen van varkenshouderijen. Recent is in het kader van het klimaatakkoord en de Urgendazaak echter besloten om het subsidieplafond voor de Srv met €60 miljoen te verhogen naar €180 miljoen. Daarnaast is €60 miljoen bestemd  voor het verduurzamen en innoveren, waarvan €40 miljoen voor de varkens-, €15 miljoen voor de pluimvee- en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige €20 miljoen is opgesplitst in €12 miljoen uitvoeringskosten en €8 miljoen voor verschillende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Innovatie in emissiearme stallen

Daarom stimuleert de Rijksoverheid nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen aanpakken bij de bron. Dit worden brongerichte, emissie-reducerende maatregelen of emissiearme stallen genoemd. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het regelmatig afvoeren van de mest uit de stal, mest koelen en mest en urine bij de bron scheiden. Emissiearme stallen zijn beter voor varkenshouders, hun medewerkers en voor de gezondheid van de varkens. Daarnaast zijn emissiearme stallen beter voor de gezondheid van omwonenden. Op deze manier dragen emissiearme stallen bij aan gezonde en toekomstgerichte varkenshouderijen.