Verduurzamen en innoveren in de varkenshouderijsector

De Rijksoverheid en de varkenshouderijsector zelf willen een gezonde en toekomstgerichte varkenshouderijsector die maatschappelijk meer geaccepteerd en gewaardeerd worden. Om dat te bereiken moet worden voorkomen dat schadelijke stoffen vrijkomen uit varkensstallen. Hierdoor verbetert de gezondheidssituatie voor mens en dier in zowel de stallen als de leefomgeving.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

Het kabinet reserveert in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ €200 miljoen voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Met dit programma werkt de Rijksoverheid aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de varkenshouderij. Ook wil het kabinet de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s verminderen in gebieden waar veel vee wordt gehouden (hoge veedichtheid). Daarbij ondersteunt een subsidieregeling eigenaren van varkenshouderijen in veedichte gebieden die willen stoppen.  

Om het programma uit te voeren, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in juli 2018 een akkoord gesloten met vijf provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht en Overijssel), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ketenpartijen uit de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. In dit Hoofdlijnenakkoord staat bijvoorbeeld dat de sanering voornamelijk bedoeld is om geuroverlast voor omwonenden te verminderen.

Verdeling budget

In totaal is er €200 miljoen beschikbaar in het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. €120 miljoen hiervan is bestemd voor het saneren/beëindigen van varkenshouderijen. Recent is in het kader van het klimaatakkoord en de Urgendazaak besloten om het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) met €60 miljoen te verhogen naar €180 miljoen. Daarnaast is €60 miljoen bestemd voor verduurzaming, waarvan €40 miljoen voor de varkens-, €15 miljoen voor de pluimvee- en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige €20 miljoen is opgesplitst in €12 miljoen uitvoeringskosten en €8 miljoen voor de Wet verbod pelsdierhouderij.

Innovatie in emissiearme stallen

De Rijksoverheid stimuleert nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen aanpakken bij de bron. Dit worden brongerichte, emissie-reducerende maatregelen of emissiearme stallen genoemd. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het regelmatig afvoeren van de mest uit de stal, mest koelen en mest en urine bij de bron scheiden. Emissiearme stallen zijn beter voor de gezondheid van de varkens en verlagen de geuroverlast voor omwonenden. Op deze manier dragen emissiearme stallen bij aan gezonde en toekomstgerichte varkenshouderijen.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Met dit programma werkt de Rijksoverheid aan een gezonde, toekomstgerichte varkenshouderijsector die maatschappelijk meer gewaardeerd wordt. Het programma richt zich op een subsidieregeling voor varkenshouders in veedichte gebieden die willen stoppen met hun bedrijf. Ook biedt de Rijksoverheid subsidies voor nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen aanpakken bij de bron.

In het Hoofdlijnenakkoord (HA) is €120 miljoen gereserveerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Recent is in het kader van het klimaatakkoord en de Urgendazaak echter besloten om het subsidieplafond voor de Srv met €60 miljoen te verhogen naar €180 miljoen. Daarnaast is €60 miljoen bestemd voor verduurzaming, waarvan €40 miljoen voor de varkens-, €15 miljoen voor de pluimvee- en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige €20 miljoen is opgesplitst in €12 miljoen uitvoeringskosten en €8 miljoen voor aanvullende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Partijen die samenwerken aan sanering en verduurzaming van de varkenshouderij

Het ministerie van LNV werkt samen met de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. CoViVa bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Rabobank, VION, ForFarmers, Agrifirm, Topigs-Norvin en het ministerie van LNV. Deze samenwerking is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord.