Subsidie voor het beëindigen of innoveren van varkenshouderijen

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde delen van Nederland risico’s op voor de gezondheid en de leefomgeving. Varkenshouders die hun varkenshouderij willen beëindigen of innoveren kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Met dit programma werkt de Rijksoverheid aan een gezonde, toekomstgerichte varkenshouderijsector die maatschappelijk meer gewaardeerd wordt. Het programma richt zich op een subsidieregeling voor varkenshouderijen in veedichte gebieden die willen stoppen met het bedrijf. Ook biedt de Rijksoverheid subsidies voor nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen aanpakken bij de bron.

In het regeerakkoord was €120 miljoen bestemd voor het saneren/beëindigen van varkenshouderijen. Recent is in het kader van het klimaatakkoord en de Urgendazaak echter besloten om het subsidieplafond voor de Srv met €60 miljoen te verhogen naar €180 miljoen. Daarnaast is €60 miljoen bestemd voor het verduurzamen en innoveren, waarvan €40 miljoen voor de varkens-, €15 miljoen voor de pluimvee- en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige €20 miljoen is opgesplitst in €12 miljoen uitvoeringskosten en €8 miljoen voor verschillende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Subsidie voor varkenshouders die hun varkenshouderij willen beëindigen

Om de geuroverlast op korte termijn te verminderen, stelt de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf. Voor deze Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) is €180 miljoen beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Deze gebieden worden veedichte gebieden genoemd. Hier wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden.

De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken. Het gaat daarbij om de geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. Dit wordt uitgedrukt in een geurscore. U kunt de geurscore van uw varkenshouderijlocatie uitrekenen op basis van de tabel in de nota van toelichting.

Voorwaarden voor de subsidie sanering varkenshouderijen

Varkenshouderijen kunnen vrijwillig meedoen aan de SRV als ze voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De varkenshouderij ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Kijk ook om welke gemeenten het gaat binnen de concentratiegebieden.
  • De ondernemer stopt definitief met productie op de betreffende locatie.
  • De ondernemer sloopt de stallen op de betreffende locatie.
  • De varkenshouder voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Dit betekent dat varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan ammoniak, zogenaamde ‘gedoogstoppers’, niet kunnen deelnemen aan de SRV.

Hoogte van de subsidie sanering varkenshouderijen

De varkenshouders die de subsidie krijgen toegewezen, ontvangen:

  • Een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. De hoogte van de vergoeding voor de varkensrechten wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de subsidieregeling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Deze vergoeding is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen.

De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen wordt bepaald door de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter, gecorrigeerd met een factor wegens veroudering. De vervangingswaarde is na afstemming met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord (HA) vastgesteld op €470,- per vierkante meter voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 65%.

Het varkensbedrijf beëindigen volgens de saneringsregeling

Om gebruik te maken van de saneringsregeling moet u de productie op de varkenshouderijlocatie definitief beëindigen. Dat betekent dat u een aantal stappen moet zetten, zoals het afvoeren van de varkens, het leeghalen van de mestkelders en het laten doorhalen van de varkensrechten. Ook moet u maatregelen treffen om het bedrijf definitief te beëindigen, zoals het laten intrekken van de omgevingsvergunning, het in gang zetten van een wijziging van het bestemmingsplan en het slopen van de stallen (waaronder ook mestkelders en mestopslagen). De volledige lijst met voorwaarden en de periode die u krijgt om aan de voorwaarden te voldoen, kunt u in de kamerbrief en toelichting vinden.

Overzicht van de planning van de subsidie sanering varkenshouderijen

Een overzicht van de ontwikkelingen en de planning van de subsidie sanering varkenshouderijen vindt u in de tijdlijn.

Aanmelden subsidieregeling

Naar verwachting wordt de regeling gepubliceerd in het najaar van 2019. Als de regeling is opengesteld, kunt u zich aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Partijen die samenwerken aan sanering en verduurzaming van de varkenshouderij

Het ministerie van LNV werkt samen met de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. CoViVa bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Rabobank, VION, ForFarmers, Agrifirm, Topigs-Norvin en het ministerie van LNV. Deze samenwerking is vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord.