Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde delen van Nederland risico’s op voor de gezondheid en de leefomgeving. Vooral geuroverlast zorgt voor maatschappelijke onrust en een negatieve waardering van de varkenshouderij.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Hierbij is €120 miljoen bestemd voor het saneren/beëindigen van varkenshouderijen en €60 miljoen voor het verduurzamen en innoveren, waarvan €40 miljoen voor de varkens-, €15 miljoen voor de pluimvee- en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige €20 miljoen is opgesplitst in €12 miljoen uitvoeringskosten en €8 miljoen voor verschillende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Subsidieregeling voor varkenshouders die willen stoppen

Om de geuroverlast op korte termijn te verminderen, stelt de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf. Voor deze Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) is €120 miljoen beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Deze gebieden worden veedichte gebieden genoemd. Hier wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden.

De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken. Het gaat daarbij om de geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. Dit wordt uitgedrukt in een geurscore. U kunt de geurscore van uw varkenshouderijlocatie uitrekenen op basis van de tabel in de nota van toelichting.

Hoogte van de subsidie

De varkenshouders die de subsidie krijgen toegewezen ontvangen:

  • Een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. De hoogte van de vergoeding voor de varkensrechten wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de subsidieregeling vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Deze vergoeding is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen.

De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen wordt bepaald door de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter, gecorrigeerd met een factor wegens veroudering. De vervangingswaarde is na afstemming met de partijen van het HoofdlijnenAkkoord (HA) vastgesteld op €470,- per vierkante meter voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 65%.

Voorwaarden Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Ondernemers kunnen vrijwillig meedoen aan de SRV als ze voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De varkenshouderij ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet.
  • De ondernemer stopt definitief met productie op de betreffende locatie.
  • De ondernemer sloopt de stallen op de betreffende locatie.
  • De varkenshouder voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Dit betekent dat varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan ammoniak, zogenaamde ‘gedoogstoppers’, niet kunnen deelnemen aan de SRV.

Aanmelden subsidieregeling

De conceptregeling wordt tot 31 mei 2019 aangeboden voor internetconsultatie op www.internetconsultatie.nl. Tot deze datum kunt u uw mening geven over de conceptregeling. Naar verwachting wordt de regeling definitief gepubliceerd in juni en kunt u zich vanaf 15 augustus 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

Op korte termijn wordt op deze pagina een lijst gepubliceerd met gemeenten die in het concentratiegebied vallen.