Subsidie voor het beëindigen van varkenshouderijen

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde delen van Nederland risico’s op voor de gezondheid en de leefomgeving. Daarom heeft het kabinet een subsidieregeling opgezet voor het beëindigen van varkenshouderijen. Varkenshouders die willen stoppen met hun varkenshouderij kunnen daarvoor subsidie aanvragen van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 via de webpagina Sanering varkenshouderijen van de RVO.

Subsidie voor varkenshouders die hun varkenshouderij willen beëindigen

Om geuroverlast voor omwonenden op korte termijn te verminderen, stelt de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf. Voor deze Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) is €180 miljoen beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Deze gebieden worden veedichte gebieden genoemd. Hier wordt 84% van de varkens in Nederland gehouden.

De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken. Het gaat daarbij om de geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. Dit wordt uitgedrukt in een geurscore. De varkenshouder kan de geurscore van de varkenshouderijlocatie uitrekenen op basis van de tabel in de nota van toelichting.

Voorwaarden voor de subsidie sanering varkenshouderijen

Varkenshouders kunnen vrijwillig meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen als ze voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De varkenshouderij ligt in het concentratiegebied Zuid of Oost van de Meststoffenwet. RVO.nl bepaalt dit op basis van de postcode. Ter indicatie staat hier om welke gemeenten het gaat binnen de concentratiegebieden.
  • De varkenshouder voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Dit betekent dat varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan ammoniak, zogenaamde ‘gedoogstoppers’, niet kunnen deelnemen aan de SRV.
  • De varkenshouder laat de omgevingsvergunning intrekken en zet een wijziging van het bestemmingsplan in gang.
  • De varkenshouder laat de voor de varkenshouderij gebruikte dierenverblijven, voer- en mestsilo’s en mestkelders slopen. Ook het sloopafval en puin moet worden afgevoerd.
  • De varkenshouder stopt definitief met intensieve veehouderij-activiteiten op de betreffende locatie en onthoudt zich van varkenshouderij-activiteiten op een andere (nieuwe) productielocatie.

De volledige lijst met voorwaarden en de periode die de varkenshouder krijgt om aan de voorwaarden te voldoen, is te vinden in de kamerbrief en toelichting.

Hoogte van de subsidie sanering varkenshouderijen

De varkenshouders die de subsidie krijgen toegewezen, ontvangen:

  • Een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. De hoogte van de vergoeding voor de varkensrechten wordt op 21 november 2019 bepaald, waarbij de dan geldende dagprijs wordt aangehouden.
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Deze vergoeding is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen.

De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen wordt bepaald door de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter, gecorrigeerd met een factor wegens veroudering. De vervangingswaarde is na afstemming met de partijen van het HA vastgesteld op €470,- per vierkante meter voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 65%.

Vergoeding varkensrechten

Varkenshouders in concentratiegebied Oost krijgen per ingeleverd varkensrecht € 52. Voor concentratiegebied Zuid is dit € 151. De prijzen passen bij de regio en de markt van dit moment. Wageningen Universiteit (WUR) heeft deze prijzen vastgesteld.

Stopt u met uw varkenshouderijlocatie en vraagt u hiervoor subsidie aan? Dan berekenen we met deze prijzen de vergoeding voor het ingeleverde varkensrecht.

Subsidiebedrag berekenen

Heeft u een varkenshouderijlocatie in de concentratiegebieden Oost of Zuid van de Meststoffenwet? En wilt u berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u stopt op die locatie? Dan kunt een een indicatie van het subsidiebedrag berekenen. Dit is een schatting van het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt.

Overzicht van de planning van de subsidie sanering varkenshouderijen

Een overzicht van de ontwikkelingen en de planning van de Subsidie sanering varkenshouderijen is te vinden in de tijdlijn.

Aanmelden subsidieregeling

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is per Kamerbrief op 10 oktober aan de Tweede Kamer gemeld en op 10 oktober in de Staatscourant gepubliceerd. Om varkenshouders voldoende tijd te geven om na te denken over deelname aan de regeling, zit er enige tijd tussen publicatie in de Staatscourant en openstelling van de subsidieregeling. Varkenshouders kunnen zich aanmelden vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Varkenshouders kunnen zich dan aanmelden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).