Veehouderij

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Duurzame veehouderij

De overheid neemt maatregelen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken. Dit betekent dat de sector met respect moet produceren voor dier, milieu en mens.

Duurzame veehouderij

Partijen in de sector moeten zelf manieren vinden om de veehouderij duurzamer te maken. Het gaat dan om veehouders, verwerkende industrie en afnemers. De detailhandel en supermarkten spelen hierin een doorslaggevende rol. Vanuit winkels is meer vraag naar duurzame producten. Hierdoor gaan veehouders meer duurzaam produceren.

De overheid ondersteunt deze aanpak met:

 • Duidelijke normen en wetgeving voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu.
 • Onderzoek en vernieuwing via de topsector agri&food.
 • Goede opleidingen in groen onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld door Wageningen University & Research (WUR).
 • Financiële ondersteuning voor veehouders die investeren in innovatieve stal- en veehouderijsystemen.

Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

Ook zet het ministerie van Economische Zaken (EZ) zich in voor het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij. Hierin werken bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en EZ aan 6 hoofdpunten voor een duurzame veehouderij:

 • duurzame stal- en houderijsystemen;
 • het welzijn en de gezondheid van dieren;
 • landschappelijke en maatschappelijke inpassing van de veehouderij;
 • effecten van de veehouderij op energie, milieu en klimaat;
 • kansen voor markt en ondernemerschap;
 • verantwoorde consumptie.

Versnelling verduurzaming in de veehouderij

Versnelling van de verduurzaming van de veehouderij. Zo heet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 25 oktober 2016. Enkele aanbevelingen uit het advies zijn:

 • Alle schakels in de keten moeten actief meedoen om resultaat te kunnen boeken. Dus ook de detailhandel en de verwerkende industrie.
 • Het kabinet moet een centrale regisseur benoemen voor de verduurzaming van de veehouderij. Deze moet over ketens heen partijen aanspreken op resultaten.

Regisseur pakt versnelling duurzame veehouderij op

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) onderschrijft het belang van een sterke regie. Dit staat in de kamerbrief over versnelling verduurzaming veehouderij. Het is de bedoeling dat de regisseur er in het voorjaar van 2017 komt. Deze moet samen met betrokken partijen een platform inrichten om verduurzaming te versnellen.

Grens aan groei melkveehouderij door fosfaatrechten

Nederland produceert teveel mest. Mest bevat fosfaat en daarom produceert Nederland teveel fosfaat. De hoeveelheid fosfaat moet voor eind 2017 weer onder het Europese fosfaatproductieplafond komen. Hiervoor is een pakket van maatregelen. Dit pakket richt zich vooral op de melkveehouderij. Hier is de groei van de melkveestapel én de hoeveelheid geproduceerde fosfaat het grootst.

Voor de melkveehouderij zijn 3 maatregelen:

 • Vermindering hoeveelheid fosfor in diervoer

  Het zogenaamde voerspoor: elk veevoerbedrijf brengt de hoeveelheid fosfor in het voer terug. De diervoederindustrie voert deze maatregel uit.
 • Regeling minder fosfaat zuivelsector

  De zuivelsector heeft een plan gemaakt om de uitstoot van fosfaat te verminderen. Dit plan is opgenomen in de ministeriële regeling fosfaatreductieplan 2017. De regeling stuurt aan op het stapsgewijze verkleining van de melkveestapel. Vanaf 1 maart 2017 krijgen melkveehouderijbedrijven elke 2 maanden een doelstelling opgelegd voor vermindering fosfaat. Bedrijven die hier niet aan voldoen betalen een hoge heffing. Bedrijven die hier wel aan voldoen krijgen een bonus.
 • Verkleining van de veestapel

  Melkveehouders die in 2017 stoppen met de melkproductie produceren geen mest en dus geen fosfaat meer. Deze melkveehouders komen in aanmerking voor een premie. Hiervoor bestaat een subsidieregeling beëindiging melkveehouderij.

De varkenssector werkt vrijwillig mee aan de fosfaatreductie in 2017. Hiervoor werkt de varkenssector aan een stimuleringsregeling voor fosfor-arm veevoer.

Duurzame veehouderij en dierenwelzijn

Een duurzame veehouderij houdt ook rekening met dierenwelzijn. Het beleid voor dierenwelzijn is gebaseerd op de kamerbrief over dierenwelzijn uit 2013.

De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om het welzijn van dieren verder te verbeteren. Zo is er een positieflijst voor (landbouw)huisdieren. Hierop staan soorten (landbouw)huisdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Daarnaast is er een lijst van dieren die vanaf 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden.

Minder antibiotica in veehouderij

In een duurzame veehouderij gebruiken veehouders minder antibiotica. Door het gebruik van teveel antibiotica kunnen bacteriën resistent worden. Dit kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. De Rijksoverheid wil daarom het gebruik van antibiotica in de veehouderij terugdringen.

De doelstelling om het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 70% te verminderen is nog niet gehaald. Halverwege 2017 moeten onderzoeksresultaten meer inzicht geven in de mogelijkheden voor vermindering van antibioticagebruik. En welke maatregelen effectief zijn.

De veehouderijsector zal op basis hiervan maatregelen aanscherpen om het antibioticagebruik te verminderen. Halverwege 2017 maakt de veehouderijsector nieuwe doelen bekend voor het gebruik van antibiotica voor 2020.

De Rijksoverheid. Voor Nederland