Veehouderij

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Duurzame veehouderij

De overheid neemt verschillende maatregelen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken. Dit betekent dat de sector produceert met respect voor dier, milieu en mens.

Duurzame veehouderij

Partijen in de sector moeten zelf manieren vinden om de veehouderij duurzamer te maken. Het gaat dan om veehouders, verwerkende industrie en afnemers. De detailhandel en supermarkten spelen hierin een doorslaggevende rol. Vanuit winkels is meer vraag naar duurzame producten. Hierdoor gaan veehouders meer duurzaam produceren.

De overheid ondersteunt deze aanpak met:

Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

Ook zet het ministerie van Economische Zaken (EZ) zich in voor het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij. Hierin werken bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en EZ aan 6 hoofdpunten voor een duurzame veehouderij:

  • systeeminnovaties: duurzame stal- en houderijsystemen;
  • het welzijn en de gezondheid van dieren;
  • landschappelijke en maatschappelijke inpassing van de veehouderij;
  • effecten van de veehouderij op energie, milieu en klimaat;
  • kansen voor markt en ondernemerschap;
  • verantwoorde consumptie.

Uitstoot schadelijke stoffen veehouderij

Veehouderij kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Bijvoorbeeld door de uitstoot van ammoniak, fijn stof, broeikasgassen, en stikstof en fosfaat in mest.

Grens aan groei melkveehouderij door fosfaatrechten

Er komt een fosfaatrechtenstelsel. Hiermee moet de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat (als bestanddeel van mest) weer onder het Europese maximum komen. Het wetsvoorstel wordt in het najaar van 2016 door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Naar verwachting gaat het stelsel van fosfaatrechten op 1 januari 2017 in.

Dit staat in de begroting van het ministerie van EZ voor 2017.

Duurzame veehouderij en dierenwelzijn

Een duurzame veehouderij houdt ook rekening met dierenwelzijn. De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het welzijn van dieren verder te verbeteren. Zo zijn legbatterijen sinds 2012 verboden.

Minder antibiotica in veehouderij

In een duurzame veehouderij gebruiken veehouders minder antibiotica. Door het gebruik van teveel antibiotica kunnen bacteriën resistent worden. Dit kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. De Rijksoverheid wil daarom het gebruik van antibiotica in de veehouderij terugdringen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland