Veehouderij

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Uitstoot ammoniak agrarische bedrijven

Dieren in de (intensieve) veehouderij produceren via mest veel ammoniak. Ammoniak is schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. Regels voor (nieuwe) stallen en beter veevoer zorgen dat er minder ammoniak vrij komt.

Minder uitstoot ammoniak

De Rijksoverheid en het agrarisch bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt om uitstoot van ammoniak verder te verminderen.

Op de volgende manieren is minder uitstoot van ammoniak mogelijk:

  • Veehouders kunnen hun koeien een uitgekiend dieet geven zodat zij minder ammoniak uitstoten.
  • Veehouders kunnen de koeien langer buiten in de wei laten staan.
  • Veehouders kunnen technische toepassingen in stallen aanbrengen. Bijvoorbeeld vloeren die urine en mest van elkaar scheiden.
  • De overheid kan strengere eisen stellen aan het gebruik van mest.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de veehouderij in 2030 bijna 10% minder ammoniak uitstoot.

Veehouderij kan groeien door aanpak ammoniak

Afgesproken is dat bij minder uitstoot van ammoniak agrarische bedrijven de kans krijgen om te groeien. Dit staat in Wet verantwoorde groei melkveehouderij. De grondgebonden groei wordt geregeld in een algemene maatregel van bestuur (amvb).

Nieuwe stallen zorgen voor minder uitstoot

De overheid stelt eisen aan de uitstoot van ammoniak. De ammoniakvoorschriften staan in het Activiteitenbesluit. Nieuwe stallen moeten aan deze eisen voldoen. In de Regeling ammoniak en veehouderij staat welke eisen dat precies zijn.

Gedoogregeling voor veehouders die gaan stoppen

Voor veehouders die voor 2020 stoppen met hun bedrijf gelden in het Actieplan andere regels. Zij mochten tot 1 april 2013 ook andere maatregelen nemen om minder ammoniak uit te stoten. Bijvoorbeeld het veevoer aanpassen, of ander strooisel op de stalvloer leggen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland