Crisisbeheersing

In Nederland vangen lokale of regionale overheden en organisaties crises meestal op. Zoals de gemeente, het waterschap of de veiligheidsregio. 

Samenwerkingspartners bij crisisbeheersing

De veiligheidsregio werkt bij de voorbereiding op en aanpak van rampen en crises nauw samen met onder andere de politie, gemeenten, de Rijksoverheid en ‘vitale organisaties’. Dit zijn organisaties die ervoor zorgen dat onmisbare producten, zoals elektriciteit en drinkwater, beschikbaar blijven.

De rol van de Rijksoverheid is tweeledig. Enerzijds is de Rijksoverheid een crisispartner op lokaal of regionaal niveau. Zoals Rijkswaterstaat bij een overstroming. Anderzijds heeft de Rijksoverheid een belangrijk aandeel in de nationale crisisstructuur

Veiligheidsregio’s werken ook onderling samen. Defensie kan bij rampen en crises bijstand leveren. 

Rollen bij crisisbeheersing

Binnen een gemeente heeft de burgemeester het gezag bij brand en het opperbevel bij een crisis. Bij bovengemeentelijke crises heeft de voorzitter van de veiligheidsregio het gezag en opperbevel. Dit is meestal de burgemeester van de grootste gemeente in de regio. Bij bovenregionale crises maken de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s afspraken over het coördinerend voorzitterschap.

Kennis verzamelen en delen (IFV)

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een instituut van en voor de veiligheidsregio’s. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het bestuur van het IFV. Het IFV ontwikkelt en verspreidt kennis over brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook verzorgt het IFV onderwijs en examinering van medewerkers van de veiligheidsregio’s. Daarnaast verricht het IFV gemeenschappelijke werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio’s. Bijvoorbeeld werkzaamheden die te maken hebben met leiderschapsontwikkeling en informatievoorziening.

Coördinatie hulpdiensten (LOCC)

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) coördineert de operationele inzet van hulpdiensten bij rampen en crises. Het LOCC coördineert ook de vele vormen van bijstand (nationaal en internationaal) en steunverlening.