Wie mag er stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. Dit heet actief kiesrecht. Stemmen is niet verplicht. Sommige mensen mogen niet stemmen.

Voorwaarden om te mogen stemmen

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U woont in een Nederlandse gemeente;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of die van een EU-lidstaat.

Niet-EU-burgers zijn kiesgerechtigd als zij op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) 5 jaar legaal en onafgebroken in Nederland hebben verbleven.

Meer informatie over wie er mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen leest u op de website van de Kiesraad.

Kiesrecht voor mensen met een verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht. Zij moeten zelfstandig hun stem uit kunnen brengen.

Uitgesloten van kiesrecht

Een rechter kan bij bepaalde misdaden een gevangene uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. Deze maatregel wordt niet vaak opgelegd. Mensen die zijn uitgesloten van het kiesrecht ontvangen als er een verkiezing is geen stempas van hun gemeente.

Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Zij kunnen alleen meestal niet zelf naar een stembureau, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen. Daarom kunnen zij alleen hun stem uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (machtigen). Dit is geregeld in de Kieswet.