Openstelling saneringsregeling visserij

De Europese Commissie geeft goedkeuring voor de saneringsregeling visserij. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de regeling in navolging van de goedkeuring definitief vastgesteld. De regeling gaat per 1 september open en wordt maandag 25 juli gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de saneringsregeling is een budget van € 155 miljoen beschikbaar.

Voor de sanering worden de middelen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) ingezet. De BAR is erop gericht om de gevolgen van de Brexit op te vangen. De saneringsregeling is bedoeld voor die ondernemers die geen toekomst meer zien in de visserij. Omdat een groot deel van de Nederlandse visserijsector geraakt wordt door Brexit, zal met deze saneringsronde naar verwachting voor een groot deel al invulling gegeven worden aan de voorgenomen sanering uit de Kottervisie. Minister Staghouwer geeft aan dat sanering geen eenvoudige stap is voor ondernemers. 

Minister Staghouwer: ''Dat saneren pijn doet begrijp ik. Het is immers het einde van een manier van leven. Ik hoop daarom dat ook in deze tijd er vanuit de visserijgemeenschappen naar elkaar wordt omgekeken om iedereen de ruimte en mogelijkheid te geven een juiste beslissing te nemen.”

Voorwaarden

Eigenaren van vissersvaartuigen die gebruik willen maken van de regeling moeten kunnen aantonen dat zij consequenties ervaren van verlies van quotum als gevolg van Brexit. Hiervoor geldt dat zij voor 20% afhankelijk moeten zijn van door Brexit geraakte quota. Gesaneerde vaartuigen moeten worden gesloopt voor 1 april 2024. Ook wordt de bij het vissersvaartuig behorende capaciteit in het visserijregister definitief ingenomen en afgetrokken van de maximale totale Nederlandse vlootcapaciteit.

Begunstigden van de saneringsregeling mogen vijf jaar lang geen nieuw vissersvaartuig inschrijven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat contingenten (individuele vangstrechten) die gekoppeld zijn aan het gesaneerde vaartuig of op naam van de vergunninghouder gereserveerd zijn, komen te vervallen. Als peildatum voor het vaststellen van de hoeveelheid contingenten wordt 22 juli 00:00 uur aangehouden. Eventuele verzoeken tot wijziging moeten voor de genoemde datum en tijdstip verwerkt zijn  Voor per post verstuurde wijzigingsverzoeken geldt dat deze donderdag 21 juli vóór de laatste buslichting moeten zijn verzonden.

Herziening contingentenstelsel

In de visserij geldt voor sommige visbestanden een quotum. Het quotum van een aantal visbestanden is verdeeld in individuele vangstrechten, contingenten genoemd. Met een contingent mag een visser een bepaald percentage van dit quotum vangen. Contingenten zijn onder bepaalde voorwaarden overdraagbaar, waarmee het ook mogelijk is deze in gebruik te geven aan een andere visser. Zoals reeds aangegeven in de Kottervisie is er de wens om via het contingentenbeheer positieve prikkels inbouwen  voor verdere verduurzaming van de sector.

Door de contingenten van vissers die deelnemen aan de saneringsregeling te laten vervallen en ten goede te laten komen aan actieve vissers, wordt een eerste stap gezet in de herziening van het contingentenstelsel. Duurzame vissers kunnen hiermee in de toekomst beloond worden met extra vangstmogelijkheden. Ook wordt het stelsel ook beter toegankelijk voor nieuwe vissers en draagt het bij aan een transparantere verdeling van vangstmogelijkheden.

Financiële en fiscale aspecten

Eigenaren die gebruik willen maken van de saneringsregeling ontvangen een bedrag per brutotonnage (BT) van het vaartuig. Ontvangsten voor de sloop van dit vaartuig worden op het totaalbedrag in mindering gebracht. Het bedrag per BT is bepaald aan de hand van het gemiddelde inkomensverlies van de eigenaar van het vissersvaartuig als deze stopt met vissen over acht jaar. Het inkomensverlies wordt berekend aan de hand van de referentiejaren 2015 tot en met 2019, de coronacrisis is hiermee buiten de referentieperiode gehouden.

De saneringsregeling wordt in het kader van de inkomstenbelasting gezien als overheidsingrijpen. Hierdoor wordt de toepassing van de herinvesteringsreserve verruimd. In deze fiscale regeling hoeft niet direct inkomstenbelasting te worden betaald over het verschil tussen het verkregen subsidiebedrag voor een bedrijfsmiddel en de fiscale boekwaarde daarvan. Wel moet dit bedrag worden geherinvesteerd in een ander bedrijfsmiddel. Door de verruiming hoeft dit nieuwe bedrijfsmiddel niet te worden gebruikt voor eenzelfde economische functie.

Overbruggingsregeling

Het kabinet besloot eerder op verzoek van de Tweede Kamer een overbruggingsregeling uit te werken voor kotters in afwachting van de saneringsregeling. Minister Staghouwer geeft aan dat het de bedoeling is om “een gezonde en levensvatbare visserijsector voor Nederland te behouden”. De komende tijd zal minister Staghouwer benutten om met de sector, banken en adviseurs te kijken hoe deze overbruggingsregeling ingevuld kan worden in relatie tot de saneringsregeling en de transitie waar de sector voor staat.

Ondernemers die door willen gaan, worden ondersteund bij innovaties voor een duurzame en rendabele visserij. Om vissers te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes, is er de  ‘Ondernemershulp’ bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingericht. Ondernemers kunnen hier terecht voor informatie over o.a. de beschikbare subsidiemodules, vergunningsplichten en de daaraan verbonden voorwaarden.