Rijksbijdrage voor basisscholen wordt vereenvoudigd

Ook voor basisscholen wordt het inzichtelijker hoeveel geld zij krijgen van de rijksoverheid. Nu gaat er een complexe rekensom vooraf aan het vaststellen van de zogeheten lumpsum. Minister Slob (Onderwijs) gaat op basis van een voorstel van de PO-Raad de wet aanpassen zodat de bekostiging eenvoudiger wordt. Dat staat in een brief die woensdag aan de Tweede Kamer is gestuurd. Eerder is al een vereenvoudiging in het voortgezet onderwijs aangekondigd.  

Volgens Slob is het hard nodig om de complexe rekensom te vereenvoudigen. Ook de Onderwijsraad pleit daarvoor. De PO-Raad, de koepelorganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft hiervoor onlangs een voorstel gedaan dat de minister steunt. “Besturen kunnen straks makkelijker een aantal jaar vooruit begroten. Hierdoor komt er minder geld in de reserves”, aldus minister Slob. “Ook worden de inkomsten transparanter voor medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht.”

Vast bedrag per school en per leerling

Besturen krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Hiermee vervallen een aantal parameters uit de nu nog complexe rekensom, zoals het onderscheid in het aantal leerlingen in de onder- en bovenbouw en de gemiddelde leeftijd van leraren op een school. Ook vervalt het onderscheid in personele en materiële bekostiging. Een aantal toeslagen, zoals de kleine scholentoeslag, blijft bestaan.

Van schooljaar naar kalenderjaar

Naast de rekensom kan ook het vaststellen en uitkeren van de bekostiging eenvoudiger. Dat gebeurt voor de personele bekostiging nu nog per schooljaar. In het nieuwe voorstel gebeurt dit voor het hele bedrag per kalenderjaar. Dit is in de andere onderwijssectoren ook zo. Ook sluit dit beter aan op de verantwoording in jaarverslagen die per kalenderjaar worden gemaakt.

De minister gebruikt het voorstel van de PO-Raad om zo snel mogelijk een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen. Daarbij worden ook scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs meegenomen.