Kwaliteit voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is goed, maar kan nog beter. De Rijksoverheid wil onder meer het taal- en rekenonderwijs verbeteren.

Maatregelen verbetering voortgezet onderwijs

Nederlandse leerlingen en scholen presteren voldoende. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Toch kunnen veel leerlingen niet goed Nederlands schrijven of goed rekenen. En te veel leerlingen verlaten het voortgezet onderwijs zonder diploma.

Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld:

Stimuleren toptalenten

Slimme leerlingen vervelen zich soms op school. Ze presteren daardoor vaak ook minder goed dan zij zouden kunnen. Om deze toptalenten genoeg uitdaging te bieden, kunnen deze leerlingen eerder vwo-examen doen. Of ze kunnen de 1e en 2e klas binnen 1 jaar doen. En zijn dan al na 5 jaar klaar, in plaats van 6. Deze vorm van versneld vwo is sinds het schooljaar 2017-2018 mogelijk bij 24 middelbare scholen.

Excellente scholen

Bieden scholen meer dan alleen goed onderwijs? Dan komen ze mogelijk in aanmerking voor de onderscheiding als excellente school. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vernieuwende manier van lesgeven. Met het predicaat excellente school wil de Rijksoverheid scholen inspireren en van elkaar laten leren. En zo de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren.  

Bewaken kwaliteit voortgezet onderwijs

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. Zoals de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs.

Schoolplan met plannen voor de onderwijskwaliteit

Middelbare scholen moeten ten minste 1 keer per 4 jaar een schoolplan maken. In dat plan staat hoe zij werken aan de kwaliteit van het onderwijs op hun school. De medezeggenschapsraad van de school moet instemmen met het schoolplan. Alle schoolbesturen moeten het schoolplan van hun middelbare scholen inleveren bij de inspectie. Scholen bepalen zelf de opzet van hun schoolplan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de inspectie hebben een handreiking voor scholen over het schoolplan gemaakt. Hierin lezen scholen waar ze op moeten letten bij het schrijven van hun schoolplan.

Kabinet Rutte III: Experimenten met vakken op verschillende niveaus

Het kabinet wil leerlingen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid geven om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden. En op die manier toegelaten te worden tot specifieke vervolgopleidingen. Ook gaat het kabinet onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van diploma’s met vakken op verschillende niveaus. En hoe dit gecombineerd kan worden met een brede selectie aan de poort bij vervolgopleidingen. Voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wil het kabinet € 15 miljoen per jaar extra uittrekken. 

Verbetering beroepsonderwijs

Het kabinet Rutte III wil een aantal verbeteringen doorvoeren in het voortgezet onderwijs:

Burgerschap

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle scholen respect voor en kennis van de basiswaarden van onze democratische rechtstaat bijbrengen aan leerlingen. Het kabinet past daarom de Onderwijswetten aan, zodat scholen beter weten wat van hen verwacht wordt. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.