Kwaliteit voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland is goed, maar kan nog beter. De Rijksoverheid wil heldere gezamenlijke ambities en doelen en professionaliteit in het voortgezet onderwijs stimuleren.

Maatregelen verbetering voortgezet onderwijs

De Rijksoverheid wil extra inzetten op het verbeteren van de kwaliteit in het voortgezet onderwijs. Dit doet zij samen met het onderwijsveld. Het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs laat ontwikkelingen en trends in het onderwijs zien.

Ambities en doelen

De Rijksoverheid zet in op de volgende ambities en doelen: 

  • Er komt meer duidelijkheid over wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs worden opnieuw bepaald.
  • Meer helderheid over wat er verstaan wordt onder het begrip kwaliteit.
  • Meer rekening houden met verschillende leerlingpopulaties. De Onderwijsinspectie gaat hiervoor benchmarks ontwikkelen, waarbij de onderwijsresultaten van scholen worden vergeleken met vergelijkbare scholen.
  • Beter benutten van de waardering goed. Deze waardering is voor scholen die goede onderwijskwaliteit laten zien.

Professionaliteit

De Rijksoverheid wil een professionele cultuur stimuleren door:

  • scholen te stimuleren om beschikbare data en onderzoek over de kwaliteit en leerprestaties beter te benutten; 
  • scholen zelfevaluatie te laten gebruiken om inzicht te krijgen in de kwaliteit. Wat zijn sterke punten van een school en waar kunnen ze nog verbeteren?;
  • collegiale visitatie verder te stimuleren, bijvoorbeeld door een onafhankelijk kwaliteitsnetwerk op te richten dat dat collegiale visitatie stimuleert en ondersteunt.

Toezicht onderwijs onderbouw voortgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs kijkt in haar toezicht of scholen een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod hebben. En of scholen leerlingen goed voorbereiden op de bovenbouw. Via het schoolplan en de schoolgids legt de school verantwoording af aan ouders, leerlingen en personeel.