Meer geld voor middelbare scholieren met een risico op onderwijsachterstanden

Middelbare scholen met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden krijgen extra geld van de overheid om deze leerlingen te ondersteunen. Scholen kunnen bijvoorbeeld extra onderwijs bieden om taalachterstanden tegen te gaan.

Hoeveel geld scholen krijgen hangt af van het aantal leerlingen uit aandachtswijken. Daarnaast ontvangen scholen extra geld voor het onderwijs aan nieuwkomers.

Extra geld voor scholen voor leerlingen uit aandachtswijken

Middelbare scholen kunnen extra geld krijgen als ze relatief veel leerlingen hebben uit aandachtswijken:

  • praktijkonderwijs en vmbo: minimaal 30% van de leerlingen;
  • havo: minimaal 50% van de leerlingen;
  • vwo: minimaal 65% van de leerlingen.

Het extra bedrag per leerling uit aandachtswijken is € 780 per jaar. Met dit geld kunnen de scholen hulp bieden bij leerachterstanden en schooluitval voorkomen.

Extra geld voor nieuwkomers op middelbare scholen

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen extra geld voor het onderwijs aan nieuwkomers. DUO geeft meer informatie over de aanvullende bekostiging. Scholen die de opvang voor nieuwkomers voor het eerst organiseren, kunnen een eenmalige subsidie aanvragen, voor de opstart van het onderwijs. Scholen bepalen zelf hoe zij het extra geld besteden en welke vorm van onderwijs ze kiezen.

Eenmalige subsidie bij start opvang nieuwkomers

Scholen die de opvang voor nieuwkomers voor het eerst organiseren, kunnen een eenmalige subsidie krijgen van € 17.356. Hiermee kunnen zij extra personeel aanstellen en speciale lesprogramma’s opzetten.