Meer geld voor middelbare scholieren met een taalachterstand

Middelbare scholen kunnen leerlingen met een onderwijsachterstand trainingen geven of een taalcoach. Zij kunnen hier geld voor krijgen van de overheid.

Hoeveel geld scholen kunnen krijgen, verschilt per school. Het hangt af van het aantal nieuwkomers en het aantal leerlingen uit aandachtswijken.

Extra geld voor scholen voor leerlingen uit achterstandswijken

Middelbare scholen kunnen extra geld krijgen als ze relatief veel leerlingen hebben uit aandachtswijken:

  • praktijkonderwijs en vmbo: minimaal 30% van de leerlingen;
  • havo: minimaal 50% van de leerlingen;
  • vwo: minimaal 65% van de leerlingen.

Het extra bedrag per leerling uit aandachtswijken is € 720 per uur. Met dit geld kunnen de scholen hulp bieden bij leerachterstanden en schooluitval voorkomen.

Extra geld voor nieuwkomers op middelbare scholen

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen extra geld voor het onderwijs aan nieuwkomers. DUO geeft meer informatie over de aanvullende bekostiging. Scholen die de opvang voor nieuwkomers voor het eerst organiseren, kunnen een eenmalige subsidie aanvragen, voor de opstart van het onderwijs. Scholen bepalen zelf hoe zij het extra geld besteden en welke vorm van onderwijs ze kiezen.

Eenmalige subsidie bij start opvang nieuwkomers

Scholen die de opvang voor nieuwkomers voor het eerst organiseren, kunnen een eenmalige subsidie krijgen van € 16.000. Hiermee kunnen zij extra personeel aanstellen en speciale lesprogramma’s opzetten.