Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde lessen. 

Duur schorsing

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind maximaal 1 aaneengesloten week schorsen. Duurt de schorsing langer dan 1 dag? Dan moet het schoolbestuur de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk op de hoogte brengen. Ook moet het schoolbestuur de reden van de schorsing vermelden.

Brief over schorsing

De school moet u en uw kind schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing. In de brief van de school staat waarom uw kind is geschorst en voor hoe lang. En hoe u of uw kind bezwaar maakt tegen het besluit.

Onderwijs tijdens schorsing

Is uw kind geschorst? Dan mag het geen lessen volgen. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft van school. De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd met de leerling bespreekt.

Wettelijke regels schorsing

Meer informatie over de regels rond schorsen vindt u in de schoolgids. De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen vindt u in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.