Maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021

De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. De uitval moet terug naar maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters per jaar in 2021.

Sinds 2015 lichte stijging vsv'ers

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalde jarenlang, tot krap 23.000 in het schooljaar 2015-2016. Daarna begon een lichte stijging tot 25.574 in 2017-2018. Het doel is om in 2021 maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar te hebben.

Aantallen vsv'ers
Schooljaar Aantal vsv'ers
2010-11 39.115
2011-12 36.560
2012-13 27.760
2013-14 25.622
2014-15 24.451
2015-16 22.953
2016-17 23.793
2017-18 25.574

Landelijke cijfers over vsv'ers zijn te vinden op Onderwijs in Cijfers.

Streefpercentages voor schooluitval

Voor elk onderwijsniveau gelden bepaalde per schooljaar bepaalde streefpercentages (normen): het percentage jongeren dat uitvalt, mag niet hoger zijn dan deze normen. Als alle scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo samen hun uitval terugbrengen tot deze streefcijfers, komen we uit op 20.000 in 2021.

Als een school het streefpercentage haalt of bijna haalt, krijgt de school extra geld. Er zijn scholen die veel doen om de uitval terug te dringen. Toch kunnen zij soms een te hoog uitvalpercentage houden. Om deze scholen te belonen voor hun inzet, krijgen ook zij een deel van het extra geld. Hoe dichter hun uitvalpercentage in de buurt komt van de norm, hoe hoger de extra bekostiging is.

Voor het vo is er daarnaast nog een ander percentage afgesproken, dat is de zogenaamde prestatienorm. Dat is gedaan omdat het streefpercentage voor kleine vo-scholen niet werkbaar zou zijn. Want kleine scholen zouden bij een streefpercentage uitkomen op een halve vsv' er. Daarom zijn er voor het vo twee percentages (normen). De prestatienorm is een percentage dat ook voor kleine vo-scholen reëel en werkbaar is. En waarop de resultaatafhankelijke bekostiging gebaseerd kan worden.

Streefpercentages en prestatienormen schooluitval voortgezet onderwijs

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 18/19

Prestatienorm maximale uitval schooljaar 18/19

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 19/20

Prestatienorm maximale uitval schooljaar 19/20

Vo onderbouw 

 0,1% 0,5%  0,1% 0,5%

Vmbo bovenbouw

 1,0% 2,0%  1,0% 2,0%

Havo/vwo bovenbouw

 0,1% 0,5%  0,1% 0,5%

Streefpercentages (normen) schooluitval mbo

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 18/19

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 19/20

Niveau 1

 26,4%  26,2%

Niveau 2

 8,6%  8,45%

Niveau 3

 3,2%  3,1%

Niveau 4

 2,7%  2,55%