Regionaal samenwerken tegen schooluitval

De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten in Nederland is verdeeld in 40 regio’s. Binnen zo’n regio maken scholen en gemeenten samen afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan. Elke regio heeft een contactgemeente voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Ook heeft elke regio een contactschool, die de andere scholen vertegenwoordigt.

Contactgegevens RMC-regio's

Samenwerking met andere partijen

De scholen en gemeenten werken er samen hard aan om jongeren op de best passende plek te krijgen. Het belangrijkste is dat jongeren een opleiding blijven volgen of een combinatie van leren en werken. Het kan ook gaan om het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt. En om jongeren de juiste hulp, zorg en ondersteuning te geven die ze nodig hebben.
Om dat te kunnen doen, werken gemeenten en scholen in hun regio onder andere samen met:

  • de zorgsector en GGD;
  • werkgevers;
  • (jeugd)hulp;
  • Justitie;
  • UWV;
  • dienst werk en inkomen van de gemeente.

Jongeren kunnen hulp krijgen van 1 of meerdere instanties. Er zijn ook trajecten die zorg/hulpverlening en onderwijs/arbeidsmarkt met elkaar combineren. Ook heeft elke RMC-regio minimaal 1 plusvoorziening voor overbelaste jongeren. Dat zijn jongeren die kampen met meerdere problemen (multiproblematiek). De plusvoorziening kan verschillende vormen hebben. Dit hangt af van het aantal jongeren, de problemen die zij hebben en de bestaande voorzieningen in de regio.

Afspraken over samenwerking

Elke 4 jaar maken de betrokken partijen regionale afspraken over de samenwerking. Die afspraken staan in de plannen van aanpak. Daarin staan ook de maatregelen die ze in de regio nemen om de jongeren goed te kunnen helpen. De Rijksoverheid ondersteunt de scholen en gemeenten in de aanpak, onder meer door geld beschikbaar te stellen.