Hoe zorgt het schoolbestuur voor een veilige en gezonde werkplek, ook tijdens de coronacrisis?

Het schoolbestuur moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In de coronacrisis neemt het bestuur maatregelen om de kans op besmetting te verminderen.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) stelt problemen vast

Het schoolbestuur stelt een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op om vast te stellen: 

  • welke risico’s er zijn; 
  • wat de gevolgen zijn als het bestuur geen maatregelen neemt; 
  • hoe groot de kans is dat de risico’s zich ook echt voordoen. 

Het schoolbestuur gaat na of het de risico’s kan wegnemen of kleiner maken. Hiervoor stelt het bestuur een plan van aanpak op. De maatregelen in dat plan moeten voldoen aan de arbowetgeving. 

De werknemers moeten weten aan welke maatregelen zij zich moeten houden.

Coronaprotocollen voor verantwoord werken in het onderwijs

De sociale partners in het onderwijs stellen coronaprotocollen op. Hierin staat hoe werknemers in het onderwijs tijdens de coronacrisis zo verantwoord mogelijk kunnen werken. De protocollen voor de opstart van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs staan op de website Lesopafstand.nl. De VO-raad publiceert het protocol voor het voortgezet onderwijs.