Wet beroep leraar en lerarenportfolio

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd. De wet is van toepassing op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat regelt de Wet beroep leraar?

Met de wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap in de uitoefening van hun beroep. Via de wet worden 3 zaken geregeld:

1. De omschrijving van het beroep leraar

In de wet is vastgelegd wat er wordt verstaan onder het beroep leraar. Leraren zijn verantwoordelijk voor:

  • de inhoud van het onderwijs (vakinhoudelijk proces);
  • de manier waarop leerlingen die inhoud leren (vakdidactisch proces);
  • het leerklimaat binnen de school (pedagogisch proces).

Daarnaast zijn leraren zelfstandig verantwoordelijk voor het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen. Ook voldoen leraren aan de bekwaamheidseisen die door de beroepsgroep zelf worden opgesteld en onderhouden.

2. De professionele ruimte van de leraar

De wet bepaalt niet alleen dat de leraar op de bovenstaande 3 punten verantwoordelijk is, maar ook dat de leraar op die punten voldoende zeggenschap moet krijgen binnen de school. Deze ‘professionele ruimte’ moet wel passen binnen het onderwijskundig beleid van de school. Daarom bepaalt de wet dat de school en de leraar afspraken maken over de inrichting van die zeggenschap. Deze afspraken leggen zij vast in een professioneel statuut.

Dit statuut houdt rekening met de professionele standaard van de beroepsgroep. In deze professionele standaard staan normen over het beroep van leraar, bijvoorbeeld over de omgang met leerlingen en ouders. De beroepsgroep formuleert deze normen zelf en houdt ze ook actueel.

3. Het lerarenportfolio

Leraren hebben vanaf 1 augustus 2018 een online lerarenportfolio voor hun professionele ontwikkeling. Dit lerarenportfolio ondersteunt de leraar in het bijhouden en inzichtelijk maken van zijn of haar professionele ontwikkeling. Dit portfolio is vrijwillig te gebruiken en is eigendom  van de leraar zelf. Niemand heeft er verder inzage in.

De wettelijke verplichting voor inschrijving in het lerarenregister zal deze kabinetsperiode niet worden ingevoerd. Pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register ‘van, voor en door de leraar’ wordt de volgende stap gezet.