Lerarenregister

De minister heeft op 11 juni 2018 in een brief laten weten dat hij een andere koers kiest voor de uitvoering van de Wet beroep leraar en het lerarenregister. Hij wil eerst werken aan een stevige beroepsgroeporganisatie van leraren, en daarna pas verder met het Lerarenregister.

Wet beroep leraar

De Wet beroep leraar is in 2017 aangenomen om de positie van de leraar te versterken en de kwaliteit van het beroep te verhogen. Leraren hebben met deze wet meer zeggenschap gekregen over hun eigen beroepsuitoefening, en maken daarover in een professioneel statuut afspraken met hun schoolbestuur.

Verplichting inschrijven lerarenregister uitgesteld

De minister doet een pas op de plaats met het verplicht stellen van een lerarenregister. Pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register ‘van, voor en door de leraar’ wordt de volgende stap gezet. De wettelijke verplichting voor inschrijving in het register wordt daarom uitgesteld totdat dat geregeld is.

Want op dit moment is de stem van leraar als professional nog niet genoeg vertegenwoordigd in het gesprek over de Wet beroep leraar in het algemeen, en het register in het bijzonder. Daarom moet er eerst werk worden gemaakt van een stevige beroepsgroeporganisatie. Een organisatie die, met draagvlak, namens de leraar als professional kan optreden. Zodat deze organisatie naast bijvoorbeeld de sectorraden en de vakbonden kan meepraten over de eigen professionele ontwikkeling en bekwaamheidsonderhoud.

Gegevens in oude register van de Onderwijscoöperatie

De afgelopen jaren konden leraren aan hun portfolio en bekwaamheidsonderhoud werken in het vrijwillige register van de Onderwijscoöperatie (OC), op de site registerleraar.nl. Dit register gaat in de zomer van 2018 dicht. Maar uw gegevens uit uw portfolio blijven behouden.

Via de nieuwe website lerarenregister.nl gaat in augustus 2018 wel het register met online portfoliotool open. In dit portfoliodeel kunt u vrijwillig aan uw bekwaamheidsonderhoud werken. Als u voor het eerst inlogt in het nieuwe register, krijgt u bij de inschrijving op een gegeven moment automatisch de vraag of u al een portfolio had in het oude register, van de OC. Als u vervolgens toestemming geeft, worden uw gegevens automatisch overgezet naar uw nieuwe portfolio.

Portfoliotool

De portfoliotool in het register is ontwikkeld voor leraren die hun portfolio willen bijhouden. Het schoolbestuur zorgt voor de aanlevering van uw gegevens. Bij de eerste keer inloggen hoeft u deze alleen nog maar te controleren. En uw inschrijving te bevestigen. Daarna kunt u direct aan de slag.

Naast traditionele leervormen, kunt u ook informele  leervormen kwijt in het portfoliotool. Bijvoorbeeld peer reviews, zelfstudie of collegiaal leren. U kunt in deze omgeving dus ervaring opdoen met het structureel werken aan uw eigen bekwaamheidsonderhoud via een portfolio. Het register met portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor uzelf. Anderen kunnen het niet inzien; ook het schoolbestuur of de onderwijsinspectie niet.

Beroepsgroeporganisatie

Een beroepsvereniging kan de leden van de beroepsgroep helpen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau uit te voeren. En ervoor zorgen dat de leden van die beroepsgroep zich gesteund voelen in de uitoefening van het beroep, en de ontwikkeling ervan.

Zo kan een beroepsgroeporganisatie:

  • de belangen van de leraar als professional behartigen in gesprek met stakeholders en beleidsmakers;
  • standaarden ontwikkelen waaraan professionals zich kunnen spiegelen en meten, of;
  • activiteiten organiseren die zorgen voor een sterke, onderlinge betrokkenheid.

Vanwege het belang dat een beroepsgroeporganisatie kan hebben voor de beroepsgroep, gaat Alexander Rinnooy Kan onderzoeken wat er nodig is om een dergelijke organisatie onder leraren te vormen. Hij wil eerst en vooral luisteren naar de leraren in Nederland, om van hen te horen wat er nodig is.