Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten (incl. Memorie van Toelichting)

Voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten.