Beslispuntennota financiering actieplan Dichterbij dan je denkt - aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Beslisnota over de financiering voor het actieplan'Dichterbij dan je denkt', over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslispuntennota financiering actieplan Dichterbij dan je denkt - aanpak krapte op de arbeidsmarkt (PDF | 4 pagina's | 346 kB)