Arbeidstijdenwet: regels voor werktijden

De Arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Zo beschermt de Rijksoverheid werknemers tegen te lange werkdagen.

Wat regelt de Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staan regels over:

Met deze regels wil de Rijksoverheid gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers beschermen. Maar ook de combinatie van werk, privé en zorgtaken gemakkelijker maken. 

Arbeidstijdenwet voor werknemers vanaf 18 jaar

De regels in de Arbeidstijdenwet gelden voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.

Werktijden voor jongeren tot 18 jaar

Jongeren onder de 18 jaar moeten naar school maar kunnen een bijbaan of vakantiebaan hebben. Voor hen gelden aparte regels zodat zij genoeg rust krijgen en geen zwaar werk doen.  

Werktijden voor zwangere of pas bevallen vrouwen

Voor zwangere of pas bevallen vrouwen gelden aparte regels, bijvoorbeeld over extra rusttijden en regelmatige werkuren. 

Nachtdiensten

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden bij nachtdiensten strengere regels. Bijvoorbeeld over het aantal diensten, de werktijden en de rusttijden.

Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen en aanvullingen

Bij bepaalde beroepen en sectoren staan aanvullende regels voor werk- en rusttijden in het Arbeidstijdenbesluit. Deze regels wijken af van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet. Zo moet een brandweerman maximaal 24 uur op de werkplek blijven om bij een oproep snel in actie te komen. Zonder aanvullende regels zou hij de algemene regels voor pauzes en rusttijden overtreden.

Het Arbeidstijdenbesluit geldt alleen als dat is afgesproken in de cao.

Wanneer geldt Arbeidstijdenwet niet

Ook zijn er beroepen waarvoor de Arbeidstijdenwet niet geldt. De regels voor werken op zondag gelden bijvoorbeeld niet voor een dominee of een beroepsvoetballer.

Inspectie SZW controleert Arbeidstijdenwet

De Inspectie SZW controleert of bedrijven de Arbeidstijdenwet naleven. De Inspectie kan boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden. Of proces-verbaal opmaken, wat kan leiden tot strafvervolging.

Kabinet Rutte III: meer handhaving en fraudebestrijding werktijden

Het kabinet wil € 50 miljoen per jaar vrijmaken voor handhaving door de Inspectie SZW. De Inspectie kan zo beter toezicht houden op het wettelijk minimumloon. Ook kan de Inspectie zo beter schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting aanpakken. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’