Wat regelt de Wet open overheid?

De Wet open overheid (Woo)  regelt dat u informatie kunt opvragen over alles wat de overheid doet.

Verschillen tussen Wet open overheid en Wet openbaarheid van bestuur

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Een Woo-verzoek moet nog steeds binnen vier weken worden afgehandeld. Maar bij een omvangrijk of ingewikkeld verzoek kan de termijn met maximaal twee weken worden verlengd. Bij de Wob was dat vier weken.
  • Iedereen die informatie van de overheid wil, kan voortaan terecht bij een contactpersoon. Deze persoon helpt u om de informatie te vinden die u zoekt. Soms krijgt u de informatie meteen. En soms wordt u doorverwezen naar iemand die u verder kan helpen. Elke overheidsorganisatie heeft zo’n contactpersoon.
  • U kunt bij meer organisaties een Woo-verzoek indienen. Eerst kon dat alleen bij overheidsorganisaties. Maar nu bijvoorbeeld ook bij de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Ombudsman.
  • Er komt een onafhankelijk Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege adviseert de regering en het parlement over alles wat te maken heeft met openbaarmaking. En journalisten en wetenschappers kunnen er een klacht indienen als ze niet tevreden zijn over de afhandeling van hun Woo-verzoek. Het college bemiddelt dan om een oplossing te vinden.
  • De overheid maakt nu al documenten, nota’s en andere informatie openbaar. Dat worden er de komende jaren steeds meer.
  • Voorstellen, standpunten of adviezen van een ambtenaar of bewindspersoon worden ook steeds vaker openbaar. Zo is het duidelijker hoe beslissingen van de overheid tot stand komen.

Overheidsinformatie opvragen

Bijna alle overheidsinformatie kunt u opvragen. Sommige informatie mag niet openbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Of omdat het de veiligheid van Nederland in gevaar brengt.