Openbaarheid van overheidsinformatie

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Overheidsinformatie altijd openbaar, tenzij...

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat u inzage hebt in het handelen van de overheid. En dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

Wob-verzoek indienen

De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via een persbericht of website. Wie meer wil weten, kan een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet u een Wob-verzoek indienen. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek indienen. 

Overheid reageert te laat

Een overheidsorganisatie moet op tijd reageren op een verzoek of aanvraag. En op tijd een beslissing nemen over een Wob-verzoek. Gebeurt dat niet, dan kan de indiener rechtstreeks beroep instellen bij de rechter.

Beter laten zien hoe beleid tot stand komt

Vanaf 2021 maakt de overheid via de Wob soms zogeheten ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ openbaar . Dit zijn voorstellen, standpunten of adviezen van een ambtenaar of bewindspersoon. Dit doet zij om beter te laten zien hoe beslissingen van de overheid tot stand komen. Aanleiding hiervoor is het rapport ‘Ongekend Onrecht’, van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Openbaar maken van een persoonlijke beleidsopvatting

Persoonlijke beleidsopvattingen worden (geanonimiseerd) openbaar:

  • als deze ouder zijn dan 5 jaar. Behalve in bijzondere omstandigheden, als het document bijvoorbeeld onderdeel is van een actueel dossier.

Persoonlijke beleidsopvattingen kunnen (geanonimiseerd) openbaar worden gemaakt:

  • om een onjuist of onvolledig beeld over de besluitvorming te herstellen;
  • als het Wob-verzoek gericht is op een politiek-bestuurlijk (hoog)gevoelig dossier, waar bijvoorbeeld ook de Tweede of Kamer of de media belangstelling voor hebben.

Daarnaast wordt de definitie van een persoonlijke beleidsopvatting aangepast. Als een voorstel, standpunt of advies van een ambtenaar of bewindspersoon vooral objectief is, valt dit niet meer onder een persoonlijke beleidsopvatting. Dit wordt dan openbaar. Hiermee loopt de overheid vooruit op de Wet open overheid