Afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders

Woningcorporaties maken periodiek afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen.

Prestaties woningcorporatie op papier vastgelegd

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met elkaar afspraken maken over zaken als:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Deze onderwerpen staan ook in het beleidsplan (de ‘woonvisie’) van de gemeente. Heeft de gemeente geen woonvisie? Dan hoeft de corporatie de gemeente niet uit te nodigen voor een gesprek over prestatieafspraken.

Corporaties zijn verplicht om de gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven. Onder meer:

  • de jaarrekening;
  • het jaarverslag;
  • het volkshuisvestelijk verslag;
  • een overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.)

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden.

Investeren in verduurzaming woningen

Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. De corporaties komen zo in aanmerking voor korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hiervoor € 100 miljoen per jaar. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.