Aanpassingen WW

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW teruggebracht. Ook is de opbouw van WW-rechten aangepast.

Aanpassing duur WW

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.

De rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering van het UWV geeft u een idee hoelang u een WW-uitkering kunt krijgen.

Aanpassing opbouw WW

Sinds 1 januari 2016 is ook de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

Berekening hoogte WW-uitkering

Nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd, stelt UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. UWV berekent de hoogte van uw WW-uitkering met uw sv-loon (sociale verzekeringsloon). Dit is het totale loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Met uw sv-loon berekent UWV uw dagloon. En met uw dagloon uw WW-maandloon. Uw WW-uitkering is hiervan een vast percentage.

Heeft u na 1 juli 2015 1 of meer maanden niet gewerkt? Dan zal het dagloon lager zijn. Het nieuwe Dagloonbesluit repareert dit.

Inkomensverrekening

De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Is uw WW-uitkering voor 1 juli 2015 ingegaan? Dan wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren.

Passende arbeid

Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Betaling WW-uitkering

U krijgt de WW-uitkering per kalendermaand uitbetaald. De betaling van de WW-uitkering gebeurt na afloop van de kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend. Daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de uitkering.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 1 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zijn hoeven niet meer te solliciteren. 

Overzicht veranderingen WW

Tabel veranderingen WW

Hoe was het?

Hoe is het nu?

(Publieke) duur: maximaal 38 maanden

Wordt stap voor stap verminderd, zodat de WW in 2019 maximaal 24 maanden duurt

Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

Kabinet Rutte III: even lange wachttijd voor EU-arbeidsmigranten

Het kabinet wil dat Europese arbeidsmigranten op hetzelfde moment recht op WW hebben als de inwoners van het land waar zij werken. Het kabinet wil zich in de EU hard maken voor deze aanpassing in de EU. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.