Indexering rijkscontracten, wijzigingen en bijzondere omstandigheden

Meestal staat in de rijkscontracten een bepaling over indexering. Bijvoorbeeld over het volgen van de indexcijfers cao-lonen. Ook mogen partijen in sommige gevallen afspraken maken die afwijken van het oorspronkelijke contract.

Indexeringsbepaling in rijkscontracten

De modelovereenkomsten van het Rijk bieden de mogelijkheid om in rijkscontracten een indexeringsbepaling op te nemen. Meestal gebeurt dit ook, zoals het volgen van de indexcijfers cao-lonen (CBS). Tijdens de looptijd van het contract vindt dan op basis van deze indexering een verhoging van de contractwaarde plaats. Het type indexering staat in de aanbestedingsdocumenten.

Lees meer over mogelijke indexeringsafspraken in de handreiking Indexatieafspraken in meerjarige dienstverleningscontracten (download, pdf-bestand) op de website Codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Afwijkende afspraken

Contractueel gezien mogen partijen afspraken maken die afwijken van de oorspronkelijke overeenkomst. Dit kan wanneer is vastgesteld dat bepaalde omstandigheden afwijkende afspraken noodzakelijk maken. Partijen kunnen onderling een wijziging overeenkomen op grond van de criteria redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW). Als partijen er onderling niet uitkomen, dan kan via de rechter worden geprobeerd de overeenkomst te wijzigen (artikel 6:258 BW). Is er een wijziging van het contract, dan moet de aanbestedende dienst de aanpassing via TenderNed openbaar maken. Op TenderNed.nl kunt u met een zoekfunctie de contracten selecteren die door de aanbestedende diensten van het Rijk zijn afgesloten. Daarna schakelt in het linker deelvenster onder 'Publicatietype' het selectievakje 'Aankondiging van een wijziging' in om de wijzigingen te zien.

Wezenlijke wijziging

De Aanbestedingswet (Aw 2012) schrijft voor dat het bij afwijkende afspraken niet mag gaan om een zogeheten wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijk aanbestede opdracht (artikel 2.163a Aw 2012). Als wel sprake is van een wezenlijke wijziging, is een nieuwe aanbestedingsprocedure nodig. Van een wezenlijke wijziging is geen sprake als een beroep kan worden gedaan op één van de zogeheten limitatieve uitzonderingsgronden uit de Aw 2012 (art. 2.163b – 2.163g). Daarvoor moet sprake zijn van omstandigheden die door een aanbestedende dienst niet konden worden voorzien. Daarbij geldt dat de algemene aard van de opdracht ongewijzigd blijft en de prijs met niet meer dan 50% van de opdrachtwaarde wordt verhoogd.

Specifieke maatregelen

Het kabinet stelt zich terughoudend op bij het verlenen van steun aan bedrijven die getroffen zijn door sancties als gevolg van de Russische inval in de Oekraïne. Op grond van het kabinetsbeleid zijn aanvullende, specifieke coulancemaatregelen in beginsel niet aan de orde. Ook niet voor leveranciers van het Rijk. In specifieke gevallen kan het echter nodig zijn om maatregelen te nemen of maatwerkafspraken te maken met opdrachtnemers om het effect van sancties op te vangen. Redenen hiervoor kunnen zijn: het bedrijfsbelang, de continuïteit van (vitale) bedrijfsvoering op langere termijn, de voorbeeldfunctie van het Rijk en/of sociale overwegingen.