Mainportontwikkeling Rotterdam

De Rotterdamse haven levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, vooral door het goederenvervoer. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) zorgt dat het havengebied de ruimte krijgt om te groeien.

Rotterdam uitbreiden om concurrerend te blijven

Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Vooral in de sectoren transport en logistiek en energie en petrochemie is de Rotterdamse haven van groot belang. In het bestaande haven- en industriegebied hebben bedrijven de komende jaren weinig ruimte om uit te breiden. Zonder extra ruimte kan Rotterdam de concurrentie met andere havens, ook binnen Europa, onmogelijk aan.

Nieuw havengebied: Maasvlakte 2

De Nederlandse overheid heeft daarom besloten de mainport Rotterdam te versterken door een nieuw havengebied aan te leggen (Maasvlakte 2). Tegelijkertijd moet de leefbaarheid in de regio Rijnmond vergroot worden. Dat is de dubbele doelstelling van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).

PMR bestaat uit:

1000 hectare bedrijfsterrein

De bouw van Maasvlakte 2 voorziet in 1.000 hectare nieuw bedrijfsterrein dat ligt aan diep vaarwater. Hierdoor is Maasvlakte 2 direct bereikbaar voor grote zeeschepen. Ook heeft deze vlakte goede verbindingen naar het Europese achterland:

  • over het spoor via de Betuweroute;
  • per pijpleiding;
  • via de binnenvaart;
  • over de weg.

Maatregelen Maasvlakte 2 voor behoud luchtkwaliteit

Het gebruik van Maasvlakte 2 kan leiden tot een slechtere luchtkwaliteit door teveel fijn stof en stikstofdioxide.

Om dat te voorkomen neemt de overheid diverse maatregelen:

  • Een verbod vanaf 2025 op relatief vervuilende binnenvaartschepen.
  • Een beperking van de vaarsnelheid op verschillende delen van vaarwegen.
  • Verhoging van havengelden voor relatief vervuilende binnenvaartschepen.
  • Het instellen van een milieuzone voor vrachtverkeer: alleen relatief schone vrachtauto’s zijn welkom op Maasvlakte 1 en 2.

De afspraken over deze maatregelen staan in de Overeenkomst luchtkwaliteit Maasvlakte 2.

Natuurcompensatie Maasvlakte 2

De bouw en het gebruik van Maasvlakte 2 leiden tot verlies aan zee en natuur. Ook zal een deel van de omringende duinen verdwijnen. De Natuurbeschermingswet 1998 verplicht de overheid dit verlies te compenseren.

Contact met projectorganisatie

Voor vragen over PMR kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DGB, Directie Maritieme Zaken, afdeling Zeehavens
T.a.v. Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Postbus 20901
2500 EX Den Haag