Regels en verplichtingen bij ziekte

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen.

Verzuimbegeleiding: stappenplan

In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staat wat werkgever en werknemers in de eerste 2 ziektejaren moeten doen. UWV heeft dit in een stappenplan ziekteverzuim uitgewerkt.

Re-integratie

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat de zieke werknemer:

Stimuleringsmaatregelen

De overheid heeft een aantal stimuleringsmaatregelen genomen waardoor zieke werknemers kunnen blijven werken. Zoals een subsidie voor het aanpassen van de werkplek.

Na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte (104 ziekteweken) kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een uitkering. Het gaat dan om een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Maatregelen bij nalatigheid

Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie kan UWV een straf opleggen. Een werkgever moet bijvoorbeeld een jaar langer loon doorbetalen. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie mag de werkgever het loon inhouden. Of de werknemer ontslaan. UWV moet hiermee instemmen.

Geschillen over ziekte en/of re-integratie

Soms zijn de werkgever en de zieke werknemer het niet eens over het ziek zijn of de re-integratie. In dat geval kunnen zij de cao raadplegen. Hierin staat meestal een geschillenregeling. Zij kunnen ook een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Of naar de rechter te stappen.

Ziekteverzekering zelfstandigen

De regels en verplichtingen bij ziekte gelden niet voor zelfstandigen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun herstel en inkomen tijdens ziekte. Om dit goed te regelen, kunnen  zij zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Startende ondernemers kunnen een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet afsluiten bij UWV.